Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ dân sinh Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, h...

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn tại chợ dân sinh Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM​
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 356 /TB-TTĐG

​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng điểm kinh doanh thuê có thời hạn  tại chợ dân sinh Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Uỷ ban nhân dân xã Thanh Nghị; địa chỉ: xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng 33 điểm kinh doanh thuê có thời hạn, thời gian thuê là 20 tháng bao gồm các ki ốt kín tại chợ dân sinh Bồng Lạng, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, cụ thể như sau:

a. Khu vực lô A:  Dãy Ki ốt A (giữa chợ, cạnh lán chợ): Quyền sử dụng có thời hạn 7 ki ốt:

- Lô A1 và lô A7: (giá thuê tham khảo: 800.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 20 tháng): 16.000.000 đồng/ki ốt.

-  Từ lô A2 đến lô A6: (giá thuê tham khảo: 700.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 20 tháng): 14.000.000 đồng/ki ốt.

b. Khu vực lô B:  Dãy Ki ốt B (giữa chợ): Quyền sử dụng có thời hạn 7 ki ốt:

- Lô B1 và lô B7: (giá thuê tham khảo: 800.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 20 tháng): 16.000.000 đồng/ki ốt.

- Từ lô B2 đến lô B6: (giá thuê tham khảo: 700.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 20 tháng): 14.000.000 đồng/ki ốt.

c. Khu vực lô C:  Dãy Ki ốt C (phía Bắc chợ, giáp đường): Quyền sử dụng có thời hạn 10 ki ốt; không bán hàng ăn:

- Lô C1: (giá thuê tham khảo: 1.500.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 20 tháng): 30.000.000 đồng/ki ốt.

- Lô C10: (giá thuê tham khảo: 1.200.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 20 tháng): 24.000.000 đồng/ki ốt.

- Từ lô C2 đến lô C9: (giá thuê tham khảo: 1.000.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 20 tháng): 20.000.000 đồng/ki ốt.

d. Khu vực lô D:  Dãy Ki ốt D (phía Tây chợ, giáp đường): Quyền sử dụng có thời hạn 06 ki ốt; không bán hàng ăn:

- Lô D1: (giá thuê tham khảo: 1.500.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 20 tháng): 30.000.000 đồng/ki ốt.

- Lô D6: (giá thuê tham khảo: 1.500.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 20 tháng): 30.000.000 đồng/ki ốt.

- Từ lô D2 đến lô D5: (giá thuê tham khảo: 1.200.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 20 tháng): 24.000.000 đồng/ki ốt.

e. Khu vực lô E:  Dãy Ki ốt E (khu nhà điều hành): Quyền sử dụng có thời hạn 03 ki ốt:

- Từ lô E1 đến lô E3: (giá thuê tham khảo: 1.500.000 đồng/ ki ốt/ tháng); Giá khởi điểm: (thu 1 lần cho 20 tháng): 30.000.000 đồng/ki ốt.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Thanh Nghị hoặc Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 30/9/2019 đến hết 17h00 ngày 22/10/2019.

Lưu ý:

- Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá điểm kinh doanh ở nhiều dãy, đăng ký tham gia ở dãy nào thì được đấu giá ở đó.

- Để phù hợp với quy mô chợ và nhu cầu sử dụng mặt bằng kinh doanh, mỗi người đăng ký tham gia đấu giá được đăng ký đấu giá tối đa không quá 2 điểm kinh doanh.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 17/10/2019 đến hết ngày 18/10/2019 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Thanh Nghị để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đ/(Năm mươi nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 3.000.000 đ/ki ốt (Ba triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước trong thời gian từ 7h30’ ngày 22/10/2019 đến 16h30’ ngày 24/10/2019 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30 đến 11h00 ngày 24/10/2019 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Thanh Nghị.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30' ngày 25/10/2019 (thứ sáu),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Thanh Nghị.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.

​Nơi nhận:
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- UBND xã Thanh Nghị;
- Đài phát thanh xã Thanh Nghị;
- Niêm yết tại trụ sở xã Thanh Nghị;​ nơi có tài sản và TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành