Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức

* Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ

* Ngày ban hành: 01/6/2019

* Ngày có hiệu lực: 15/7/2019

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ: Không

* Nội dung chính:

Thông tư quy định chế độ báo cáo thống kê về đội ngũ viên chức; biểu mẫu báo cáo thống kê viên chức; thành phần hồ sơ viên chức; chế độ quản lý hồ sơ viên chức và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.

Theo đó, định kỳ trước ngày 30 tháng 6 hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện các báo cáo dưới đây:

- Báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức gửi về Bộ Nội vụ bằng văn bản và qua file điện tử theo địa chỉ vuccvc@moha.gov.vn  (theo Biểu mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư 07);

- Báo cáo danh sách và tiền lương viên chức gửi Bộ Nội vụ qua file điện tử theo địa chỉ vuccvc@moha.gov.vn (theo Biểu mẫu số 02 Ban hành kèm theo Thông tư 07).

Quy cách lập báo cáo thống kê phải đảm bảo theo đúng thứ tự tiêu chí cột thông tin thể hiện trong biểu mẫu, trường hợp cột nào không có thông tin thì để trống.

Biểu mẫu báo cáo thống kê số lượng, chất lượng đội ngũ viên chức, danh sách và tiền lương viên chức được xây dựng thống nhất trên nền ứng dụng phần mềm "Microsoft Excel" và kiểu phông chữ "Times New Roman".

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế:

+ Cấp tỉnh ban hành quy chế quản lý hồ sơ viên chức và hướng dẫn các cơ quan quản lý hồ sơ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của mình triển khai, thực hiện thống nhất (khoản 2 Điều 19 Thông tư 07/2019/TT-BNV);

+ Người đứng đầu cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định phân cấp việc quản lý hồ sơ viên chức đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của mình (khoản 3 Điều 19 Thông tư 07/2019/TT-BNV);

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ​


Tin liên quan