Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 08/2019/TT-BXD quy định về giám sát, quản lý chất lượng các công trình được đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư

* Cơ quan ban hành: Bộ Xây dựng.

* Ngày ban hành: 11/11/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/01/2020.

* Nội dung bị bãi bỏ:  Điều 4 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

* Nội dung chính:

 Thông tư quy định chi tiết nội dung về giám sát, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo loại hợp đồng quy định tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, và 10 Điều 3 Nghị định 63/2018/NĐ-CP.

Theo đó, đối với công trình được đầu tư xây dựng không áp dụng loại hợp đồng BT, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giám sát, quản lý chất lượng như sau:

Thứ nhất, kiểm tra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và kiểm tra kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu của dự án (nếu có) trong bước thực hiện dự án trước khi doanh nghiệp dự án phê duyệt theo quy định trong hợp đồng dự án.

Thứ hai, kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng của nhà đầu tư và các nhà thầu tham gia thi công xây dựng công trình theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định trong hợp đồng dự án.

Thứ ba, đề nghị nhà đầu tư yêu cầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng thay thế nhân sự trong trường hợp không đáp ứng yêu cầu năng lực theo quy định của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và quy định của pháp luật về xây dựng…

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định cụ thể trách nhiệm giám sát, quản lý chất lượng của nhà đầu tư cũng như chi phí kiểm định, giám sát, quản lý chất lượng thi công xây dựng.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện: Không quy định trực tiếp./.​


Tin liên quan