Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT quy định về thống kê ngành lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT quy định về thống kê ngành lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

* Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn .

* Ngày ban hành:  25/10/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/10/2019.

* Nội dung chính:

Ngày 25/10/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNNPTNT quy định về thống kê ngành lâm nghiệp.

Thông tư quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp và chế độ báo cáo ngành lâm nghiệp

Cơ quan kiểm lâm cấp huyện hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thống kê ngành lâm nghiệp cấp huyện đối với địa bàn không có cơ quan kiểm lâm cấp huyện báo cáo về cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh và Cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh lập báo cáo gửi Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và Tổng cục Lâm nghiệp theo các kỳ báo cáo hoặc theo yêu cầu báo cáo đột xuất

Theo đó, các chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp bao gồm các nhóm chỉ tiêu: Phát triển rừng, sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ, bảo vệ rừng, tỷ lệ che phủ rừng, dịch vụ môi trường rừng. Trong đó, nhóm chỉ tiêu phát triển rừng bao gồm các chỉ tiêu: Diện tích rừng trồng mới tập trung, diện tích rừng trồng được chăm sóc, diện tích rừng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, số lượng cây lâm nghiệp trồng phân tán, số lượng cây giống lâm nghiệp.

Diện tích rừng trồng mới được chăm sóc được hiểu là diện tích rừng trồng mới trong năm báo cáo có hoạt động chăm sóc như làm cỏ, vun gốc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh. Nếu một diện tích trồng rừng được chăm sóc 2-3 lần trong trong một năm thì chỉ được tính 1 lần diện tích. Chỉ tính diện tích rừng trồng mới được chăm sóc trong những năm đầu, từ 2-3 năm tùy theo điều kiện sinh trưởng của cây trồng.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương: sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện.

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không​.


Tin liên quan