Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do Bộ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

* Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

* Ngày ban hành:  25/10/2019.

* Ngày có hiệu lực: 01/10/2019.

* Nội dung chính:

Ngày 25/10/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 13/2019/TT-BNNPTNT về việc quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Theo đó, chủ dự án tự trồng rừng thay thế trong các trường hợp: Khi chuyển mục đích sử dụng rừng đặc dụng hoặc rừng phòng hộ hoặc rừng sản xuất tự nhiên sang mục đích khác, chủ dự án có diện tích đất chưa có rừng quy hoạch phát triển rừng phòng hộ/đặc dụng, được giao để trồng rừng; Khi chuyển mục đích sử dụng rừng sản xuất là rừng trồng sang mục đích khác, chủ dự án phải có diện tích đất chưa có rừng quy hoạch cho phát triển rừng, được giao để trồng rừng.

Trường hợp Chủ Dự án không có điều kiện tự trồng rừng thay thế thì thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng  để tổ chức trồng rừng theo quy định

Trường hợp chủ dự án tự trồng rừng thay thế nhưng còn thiếu so với diện tích phải trồng do không có đủ diện tích đất để tự trồng rừng thì thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng đối với diện tích còn thiếu.

Kinh phí trồng rừng thay thế do Chủ dự án nộp vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng được ưu tiên sử dụng theo thứ tự: trồng rừng đặc dụng; trồng rừng phòng hộ; hỗ trợ rừng sản xuất; điều chuyển kinh phí để trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng tại địa phương khác

Kinh phí trồng rừng thay thế được xác định trong tổng mức đầu tư của dự án có chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Chủ dự án có trách nhiệm lập phương án trồng rừng thay thế, trường hợp diện tích rừng thuộc nhiều tỉnh, thành phố thì lập phương án riêng cho mỗi địa phương. Hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án trồng rừng thay thế gồm: Phương án trồng rừng thay thế, Văn bản đề nghị phê duyệt, Quyết định chủ trương của cơ quan có thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác và các tài liệu liên quan.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương: sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện.

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.


Tin liên quan