Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 30/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định về hệ thống điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-B...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 30/2019/TT-BCT sửa đổi Thông tư 25/2016/TT-BCT quy định về hệ thống điện truyền tải và Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định hệ thống điện phân phối do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

* Cơ quan ban hành: Bộ Công thương

* Ngày ban hành: 18/11/2019.

* Ngày có hiệu lực: 03/01/2020.

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung:

Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải

Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối

* Nội dung chính:

Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải như sau:

Bổ sung Khoản 5a sau Khoản 5, Khoản 6a sau Khoản 6 Điều 3; Sửa đổi Khoản 10, Khoản 35, Khoản 49, Khoản 53 Điều 3; Sửa đổi Điều 7; Điều 12, Khoản 3 Điều 28; Khoản 1 Điều 31, Khoản 1, Khoản 2 Điều 32, KĐiều 36, Khooản 2 Điều 37; Khoản 3 Điều 38; Điều 42; Điểm a, Khoản 2 Điều 59; Điểm b, Khoản 3 Điều 64; Khoản 2 Điều 69; Điều 72, 73,74; Điểm b Khoản 1 Điều 85; Bổ sung Khoản 4 Điều 90; Khoản 5 Điều 91; Bãi bỏ Khoản 8, Khoản 9, Khoản 36 Điều 3 và Chương IV Thông tư

Thông tư sửa đổi một số điều của Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối như sau: Sửa đồi bổ sung Điều 5; Sửa đổi Điều 6; Sửa đổi bổ sung Điều 7; Sửa đổi Điều 8; Sửa đổi Điều 9; bổ sung điều 17a sau Điều 17; Sửa đổi khoản 2 Điều 28; Sửa đổi Điều 32; Sửa đổi khoản 1; Khoản 2 Điều 38; Sửa đổi bổ sung Điều 40; Sửa đổi bổ sung điều 41; Sửa đổi khoản 2 Điều 42; Sửa đổi tên điều 44; sửa đổi điểm c, khoanr 2 Điều 44; sửa đổi khoản 2 Điều 45; sửa đổi khoản 2, khooản 6 Điều 52; sửa đổi Điều 79; Sửa đổi khoản 1 Điều 82; Bãi bỏ Chương IV và Điều 101.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 01 năm 2020.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm của UBND tỉnh: Không

- Cơ quan tham mưu: Không./.


Tin liên quan