Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 44/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 44/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải

* Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông Vận tải.

* Ngày ban hành: 07/11/2019

* Ngày có hiệu lực:  01/01/2020

* Nội dung chính:

Thông tư này quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

Thông tư này không điều chỉnh:

a) Chế độ báo cáo chuyên đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải;

b) Chế độ báo cáo đột xuất thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải;

c) Chế độ báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê;

d) Chế độ báo cáo mật theo quy định của pháp luật về bí mật nhà nước;

đ) Chế độ báo cáo trong nội bộ cơ quan Bộ Giao thông vận tải.

Đối tượng áp dụng của Thông tư:

1. Cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc ban hành và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải do cơ quan có thẩm quyền ban hành

Theo đó, báo cáo của các cơ quan thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải phải được lập thành văn bản và có chữ ký, đóng dấu của cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền. Trong trường hợp đã thực hiện báo cáo trực tuyến (đã có chữ ký điện tử trên báo cáo) thì không cần báo cáo bằng giấy, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc sự cố kỹ thuật xảy ra.

Danh mục báo cáo định kỳ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải được công bố, công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ. Các Vụ, Thanh tra Bộ, Tổng cục, các Cục rà soát, xây dựng đề nghị công bố danh mục báo cáo định kỳ và gửi đến Bộ muộn nhất là sau 05 ngày làm việc, tính từ ngày văn bản quy định chế độ báo cáo có hiệu lực. Trung tâm Công nghệ thông tin có trác nhiệm đăng tải và duy trì danh mục báo cáo định kỳ lên Cổng thông tin điện tử Bộ.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: 

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Giao thông Vận tải.


Tin liên quan