Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

* Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông

* Ngày ban hành: 06/05/2019

* Ngày có hiệu lực: 21/06/2019

* Nội dung chính:

Thông tư này quy định nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí; việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí; quyền và trách nhiệm của cơ quan báo chí, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí; Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí gồm thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam, thông tin tình hình thế giới vào Việt Nam và thông tin giải thích, làm rõ quy định tại khoản 1 các Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại.

Cụ thể, sau khi nhận được quan điểm của Nhà nước Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền cung cấp, thông tin về các vấn đề quan trọng của Việt Nam và thế giới phải được đăng trên trang nhất báo in; trang chủ đối với báo điện tử và phát trên bản tin thời sự đối với kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại.

Đặc biệt, việc đăng, phát phải được thực hiện chậm nhất 02 giờ đối với báo điện tử; 05 giờ đối với báo điện tử phải chuyển ngữ; 24 giờ đối với báo in và phát vào bản tin thời sự kế tiếp đối với kênh phát thanh truyền hình đối ngoại.

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy định, đối với những thông tin giải thích, làm rõ cần đăng, phát ở vị trí dễ tiếp cận, vào thời gian sớm nhất. Cơ quan báo chí không đăng, phát nội dung thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, hình ảnh của Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông​


Tin liên quan