Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 08/2019/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ.

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 08/2019/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ.

* Cơ quan ban hành: Bộ Nội vụ

* Ngày ban hành: 10/6/2019

* Ngày có hiệu lực: 25/7/2019

* Văn bản bị thay thế: Thông tư số 06/2016/TT-BNV ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chế độ thông tin, báo cáo công tác ngành Nội vụ

* Nội dung chính:

Thông tư 08/2019/TT-BNV quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ.

Theo đó, việc ban hành các loại chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ phải tuân thủ theo các yêu cầu cụ thể sau đây:

- Đối với việc ban hành chế độ báo cáo công tác đột xuất ngành Nội vụ:

+ Phải được ban hành bằng văn bản hành chính của cấp có thầm quyền;

+ Phải bao gồm các thành phần nội dung tối thiểu quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019.

- Đối với việc ban hành chế độ báo cáo công tác chuyên đề ngành Nội vụ:

+ Phải được ban hành tại văn bản quy phạm pháp luật hoặc bằng văn bản hành chính của cấp có thẩm quyền;

+ Phải bao gồm các thành phần nội dung tối thiểu quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định 09/2019/NĐ-CP.

- Đối với việc ban hành chế độ báo cáo công tác định kỳ ngành Nội vụ:

+ Phải được ban hành tại văn bản quy phạm pháp luật của cấp có thẩm quyền;

+ Phải bao gồm các thành phần nội dung tối thiểu quy định tại Khoản 2 Điều 11 Nghị định 09/2019.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm khác: Không.

- Cơ quan tham mưu: Sở Nội vụ​.


Tin liên quan