Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn.

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn.

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường

* Ngày ban hành: 30/9/2019.

* Ngày có hiệu lực: 15/11/2019.

* Văn bản ban hành mới

* Nội dung chính:

Thông tư  quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn. Áp dụng với hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia; tổ chức, cá nhân có hoạt động dự báo, cảnh báo được Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.

Nguyên tắc đánh giá: Đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn phải dựa trên việc so sánh thông tin, dữ liệu giữa dự báo và quan trắc được thu thập từ các trạm hải văn, trạm phao, trạm ra đa biển, tàu biển, dữ liệu tái phân tích; Thời hạn dự báo, cảnh báo phải được đánh giá riêng biệt; Các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo có trong bản tin phải được đánh giá; Chỉ đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn khi có đầy đủ thông tin quan trắc hoặc có các thông tin từ Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai; Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn các cấp;  Không quy định đánh giá hướng sóng trong bão, áp thấp nhiệt đới và nước dâng có trị số quan trắc thực tế dưới 0.3m.

Về mức đánh giá: Độ tin cậy dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng hải văn được đánh giá theo các mức như sau:

Mức “Đủ độ tin cậy” được biểu thị bằng dấu “+” trong các bảng đánh giá độ tin cậy dự báo của các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo;

Mức “Không đủ độ tin cậy” được biểu thị bằng dấu “-” trong các bảng đánh giá độ tin cậy dự báo của các yếu tố, hiện tượng dự báo, cảnh báo.

Tính đầy đủ của bản tin dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng hải văn được đánh giá theo mức “đầy đủ” và “không đầy đủ”.

Tính kịp thời của bản tin dự báo, cảnh báo các yếu tố và hiện tượng hải văn được đánh giá theo mức “kịp thời” và “không kịp thời”.

Các biến được đánh giá:

Các biến liên tục: Sóng biển: Độ cao và hướng;Thủy triều: Độ cao và thời điểm xuất hiện nước lớn, nước ròng;Dòng chảy biển lớp nước mặt: Vận tốc và hướng; Nước dâng: Độ cao và thời điểm xuất hiện nước dâng cao nhất; Mực nước tổng cộng trong bão, áp thấp nhiệt đới và gió mùa: Độ cao và thời điểm xuất hiện mực nước tổng cộng cao nhất.

Các biến phân nhóm: Hiện tượng sóng lớn; Hiện tượng triều cường; Hiện tượng nước dâng.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không.

Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không.

- Trách nhiệm triển khai thi hành: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trách nhiệm cơ quan tham mưu: Sở Tài nguyên và Môi trường​.


Tin liên quan