Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tư pháp Hà Nam

Tin tức - Sự kiện Bản tin tư pháp  
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tư pháp Hà Nam
Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của chính quyền địa phương nhằm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện thể chế góp phần phát triển kinh tế - xã hội và trật tự an toàn xã hội của tỉnh. Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, Sở Tư pháp đã luôn nỗ lực, chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh,  phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, địa phương làm tốt các khâu trong quá trình xây dựng, ban hành, triển khai những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

Ngày 30/12/2016, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2401/QĐ-UBND ban hành danh mục VBQPPL của UBND tỉnh ban hành và đề xuất ban hành năm 2017. Trên cơ sở đó, công tác thẩm định, đóng góp ý kiến văn bản QPPL đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn theo quy định.  Đặc biệt, trong năm 2017 để nâng cao chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, Giám đốc Sở đã ban hành Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh Hà Nam trong đó quy định cụ thể trách nhiệm của Hội đồng thẩm định tư vấn thẩm định dự thảo văn bản QPPL.

Sở Tư pháp đã tổ chức xây dựng dự thảo, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 Quy định một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Nghị quyết 13/2017/NQ-HNĐND ngày 19/7/2017 bãi bỏ một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam;  tham mưu UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định QPPL: Quyết định 17/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Hà Nam về việc bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số Quyết định của UBND tỉnh có quy định thủ tục hành chính; Quyết định 24/2017/QĐ-UBND ngày 7/8/2017  bãi bỏ một số Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam; Quyết định 32/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định 37/2017/QĐ-UBND ngày 01/9/2017 Quy định một số mức chi hỗ trợ thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tính đến ngày 31/12/2017 đã tổ chức thẩm định 75 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đóng góp 84 dự thảo văn bản; đã phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp ý kiến vào 13 Dự án Luật, dự kiến 5 Dự thảo Nghị quyết sẽ thông qua và 5 dự án luật sẽ cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội như: Luật đường sắt (sửa đổi); Luật quản lý ngoại thương; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); Luật thủy lợi; Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)… Về chất lượng xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các Sở xây dựng cơ bản đáp ứng được yêu cầu về cải cách thể chế. Đối với những nội dung không phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, cơ quan soạn thảo đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, thẩm định của Sở Tư pháp. Đồng thời đảm bảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật không chứa các quy định về thủ tục hành chính nếu Luật không giao cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh quy định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tạo môi trường thông thoáng trên cơ sở đảm bảo quy định của pháp luật cho nhà đầu tư khi đầu tư vào Hà Nam.

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ đã đạt được trong thời gian vừa qua, công tác xây dựng văn bản cũng còn gặp một số khó khăn, tồn tại như:Chất lượng một số dự thảo còn thấp do đó phải chỉnh sửa nhiều lần dẫn đến chậm tiến độ ban hành theo kế hoạch.Các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi đến Sở Tư pháp đề nghị thẩm định thường tập trung vào gần kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh. Một số dự thảo văn bản khi Sở Tư pháp nhận được đã sát ngày các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. Do đó, dẫn đến việc cùng lúc cơ quan Tư pháp nhận được nhiều dự thảo văn bản đề nghị thẩm định trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cũng như tiến độ thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.Ngoài ra, nhiều quy định của pháp luật hiện hành chưa cụ thể, còn có mâu thuẫn, chồng chéo gây khó khăn cho địa phương trong công tác xây dựng VBQPPL…

Để nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL trong năm 2018 và bám sát sự chỉ đạo điều hành của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành Tư pháp tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, đẩy mạnh công tác xây dựng thể chế, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng xây dựng văn bản QPPL, đảm bảo tính hợp pháp, đồng bộ, khả thi, cải cách thủ tục hành chính, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; nâng cao chất lượng công tác soạn thảo của các cơ quan chủ trì, trong đó chú trọng khâu lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn bản.

Hai là, tiếp tục phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia đóng góp ý kiến về các dự án Luật; tham mưu giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành có liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình, Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của UBND, HĐND tỉnh. Phối hợp với các Sở, ngành nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, giải pháp xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, đảm bảo phù hợp với Hiến pháp và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của trung ương mới ban hành.

Ba là, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ ban hành văn bản theo nhiệm vụ được quy định trong các văn bản hướng dẫn chi tiết thi hành Luật, Pháp lệnh, nhất là các Luật, Pháp lệnh mới được Quốc hội thông qua hoặc đã có hiệu lực pháp luật. Bám sát Chương trình công tác của UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành xây dựng dự thảo văn bản QPPL trình UBND tỉnh ban hành kịp thời.

Thông qua việc tham gia đóng góp, thẩm định văn bản sẽ đảm bảo việc ban hành các quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh phù hợp, thống nhất với các quy định của Hiến pháp và pháp luật hiện hành, góp phần trực tiếp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trên địa bàn tỉnh. Nhận thức rõ được tầm quan trọng đó, trong những năm vừa qua công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luôn được Ban lãnh đạo Sở quan tâm và chỉ đạo sát sao. Đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác chuyên môn.Trong năm 2018, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tập trung làm tốt công tác góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao chất lượng thẩm định và sự phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan khác trong công tác thẩm định. Tăng cường tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực phân tích, xây dựng chính sách pháp luật và kỹ năng soạn thảo, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật cho những người làm công tác xây dựng pháp luật, bao gồm cả cán bộ, công chức pháp chế các sở, ngành. Đồng thời có biện pháp phát huy mạnh mẽ sự tham gia của nhân dân, huy động trí tuệ của chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, sự phản biện từ các tổ chức xã hội, từ các phương tiện thông tin đại chúng vào quá trình xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật./.​​