Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Đẩy mạnh công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật  tại cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam
Trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và truyền thông Hà Nam đã không ngừng lao động sáng tạo, chú trọng thực hiện công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Hàng năm Sở luôn có những sáng kiến mới được áp dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.

Năm 2017, cơ quan đã chú trọng đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến lề lối làm việc trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Sáng kiến đã trở thành một trong những chỉ tiêu để bình xét thi đua, khen thưởng. Nhờ vậy, các sáng kiến đã thực sự phát huy tác dụng và tạo không khí thi đua lao động sáng tạo sôi nổi.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-STTTT ngày 15 tháng 6 năm 2016 về việc kiện toàn Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở. Qua đó, công tác sáng kiến được lãnh đạo sở rất quan tâm, đặc biệt trong việc nhân rộng các sáng kiến đã được công nhận. Ngay từ đầu năm, Hội đồng sáng kiến của cơ quan đã đề xuất các biện pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước ngành thông tin truyền thông để tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan tham gia đăng ký sáng kiến. Hội đồng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, có những sáng kiến hay, những giải pháp hữu ích phục vụ công tác chuyên môn. Bên cạnh đó Hội đồng được kiện toàn nhằm thực hiện nhiệm vụ xét công nhận sáng kiến; giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc xét duyệt, công nhận sáng kiến và trả thù lao cho tác giả sáng kiến.

Năm 2017, có 3 nhóm sáng kiến đã đăng ký:

- Hệ thống hỗ trợ cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (Áp dụng tại tất cả các cơ quan trên phạm vi toàn tỉnh để hỗ trợ việc giải quyết TTHC cho những bộ hồ sơ có dung lượng lớn, cần mô tả chi tiết việc chỉnh sửa; điều kiện áp dụng có TTHC và dịch vụ công);

- Hệ thống hỗ trợ chấp thuận vị trí trạm BTS phù hợp quy hoạch (Áp dụng tại Sở Thông tin và Truyền thông và UBND các huyện, thành phố trong việc quản lý, chấp thuận vị trí trạm BTS);

- Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (Áp dụng tại Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp theo sẽ triển khai áp dụng tại các cơ quan khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam).

Hội đồng sáng kiến của cơ quan đã tiến hành nghiệm thu công nhận 03 sáng kiến nêu trên. Các sáng kiến được công nhận không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc, giải quyết các vấn đề thực tiễn tại cơ quan, đơn vị và các địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo ra cách làm việc khoa học, công khai, minh bạch trong công tác quản lý, không chỉ tiết kiệm thời gian thực hiện bộ thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân mà còn tiết kiệm thời gian cho cán bộ chuyên môn khi mô tả những thiếu sót mà bộ thủ tục đang mắc phải.

Để phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của sở thực sự mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn, năm 2017, Sở chủ động và phối hợp với các đơn vị triển khai các giải pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoạt động sáng kiến; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị về công tác sáng kiến; có kế hoạch theo dõi, kiểm tra việc thực hiện sáng kiến để đánh giá, lựa chọn những sáng kiến đủ điều kiện đề nghị công nhận; có chính sách khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có sáng kiến được áp dụng. Đây thực sự là đòn bẩy kích thích sáng tạo trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan.../.