Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí
Ngày 09 tháng 6 năm 2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 557/QĐ-UBND ban hành Quy chế “Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam”.

Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam giới thiệu toàn văn quyết định này.

Xem tại đây.