Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Bộ máy tổ chức Các phòng chuyên môn  
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở
1. Văn phòng sở
- Điện thoại: 02263.844.999
* Ông Lê Hồng Quang
- Chức vụ: Chánh Văn phòng
- Điện thoại: 0913.289.125
* Bà Lê Thị Bình
- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
- Điện thoại: 0982.031.133
- Email: lethibinh@hanam.gov.vn

 Vị trí và chức năng

Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam (sau đây được gọi là Văn phòng) là cơ quan tham mưu giúp giám đốc sở tổ chức, phối hợp các hoạt động chung giữa các đơn vị thuộc sở; là đầu mối quan hệ với các cơ quan thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Hà Nam; đôn đốc các đơn vị thuộc sở thực hiện, hoàn thành kế hoạch công tác và chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, pháp chế, cải cách hành chính, tài chính, công tác kế toán cơ quan; quản lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở; Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 của sở; an ninh quốc phòng, phòng chống cháy nổ; Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội ngành thông tin và truyền thông.

 Nhiệm vụ, quyền hạn

- Chủ trì tham mưu dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tham mưu giúp giám đốc sở dự thảo quy định về tiêu chuẩn, chức danh  đối với trưởng, phó các tổ chức thuộc sở; trưởng phòng, phó trưởng Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND cấp huyện, sau khi phối hợp và thống nhất với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam.

- Tham mưu giúp giám đốc sở dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc sở theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng trình giám đốc sở phê duyệt; thẩm định trình giám đốc sở quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị khác thuộc sở.

- Tham gia xây dựng chương trình kế hoạch công tác quý, năm; lập lịch công tác tuần, tháng; thường xuyên đôn đốc các đơn vị thuộc sở thực hiện hoàn thành nhiệm vụ theo lịch, hàng tuần tại buổi giao ban nhận xét đánh giá mức độ hoàn thành công việc của các đơn vị; tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của sở, quy định nội bộ trình giám đốc sở ban hành và đôn đốc thực hiện khi đã ban hành.

- Tham mưu giúp giám đốc sở quản lý bộ máy, biên chế, quản lý hồ sơ, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở quản lý theo quy định của pháp luật.

- Giúp giám đốc sở chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở được UBND tỉnh phê duyệt; quản lý Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Lập kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức của sở hằng năm theo chỉ đạo và kế hoạch của cấp trên.

- Tham mưu giúp giám đốc sở quản lý về tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

- Tham mưu xây dựng các văn bản về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm.

- Chủ trì hoặc phối hợp tham mưu xây dựng các định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành thông tin và truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tổng hợp xây dựng chương trình công tác hàng năm của sở.

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật về thông tin và truyền thông đã được phê duyệt.

- Tham mưu tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ trong các lĩnh vực về thông tin truyền thông và phục vụ sự chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng chương trình công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông hàng năm ở địa phương và theo dõi, tổng hợp việc triển khai thực hiện.

- Tham gia thực hiện điều tra, thống kê, cung cấp thông tin về các hoạt động lĩnh vực thông tin và truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Tham mưu giúp giám đốc sở triển khai thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.

- Tổ chức và phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của lãnh đạo sở.

- Bố trí các trang thiết bị, phương tiện làm việc cho lãnh đạo sở và cơ quan.

- Giúp giám đốc sở tổ chức quản lý công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định.

- Tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong cơ quan.

- Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng; thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; thường trực Hội đồng khoa học của sở.

- Thành viên Ban Hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo, tổ thường trực giúp việc tổng điều tra kinh tế.

- Thực hiện công tác lễ tân, trang trí khánh tiết cho các hoạt động của sở, phục vụ đưa đón lãnh đạo sở đi công tác.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về những nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc sở giao.

2. Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản
- Điện thoại: 02263.828.858
* Bà Lê Thị Thúy Hà
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0989.534.282
* Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Điện thoại: 0975.836.850

 Vị trí, chức năng

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản là phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp giám đốc sở thực hiện quản lý nhà nước về: báo chí (bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn); xuất bản (bao gồm xuất bản, in, phát hành); thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo (trên báo chí, môi trường mạng, xuất bản phẩm và tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

 Nhiệm vụ, quyền hạn

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tham mưu dự thảo các quy hoạch, kế hoạch; quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh về: báo chí; xuất bản; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở.

- Tham mưu dự thảo các văn bản hành chính do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hoặc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành về: báo chí; xuất bản; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo; sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Về báo chí (bao gồm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn)

+ Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn;

+ Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của tỉnh;

+ Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép hoạt động bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn;

+ Tham mưu trả lời về đề nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; tham mưu trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương;

+ Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tham mưu đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của tỉnh;

+ Tham mưu cho phép các cơ quan báo chí của trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn;

+ Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt;

+ Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương theo quy định của pháp luật.

- Về xuất bản, in và phát hành

+ Tham mưu cấp, thu hồi: Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương; giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật;

+ Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in tại địa phương; cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu; xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại địa phương;

+ Tham mưu cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép; xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;

+ Chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do tỉnh cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện sản phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

+ Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản in và phát hành tại địa phương theo thẩm quyền;

+ Phối hợp tạm đình chỉ hoạt động in sản phẩm in hoặc đình chỉ việc in sản phẩm in đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung sản phẩm in vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương;

+ Phối hợp thực hiện việc tiêu hủy sản phẩm in vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

- Về thông tin đối ngoại

+ Tham mưu thẩm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các tổ chức trên địa bàn;

+ Tham mưu cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Về thông tin cơ sở

+ Tham mưu dự thảo các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước;

+ Tham mưu xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn;

+ Tổ chức nghiên cứu, tham mưu đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn;

+ Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở cho công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện.

- Về thông tin điện tử

Tiếp nhận, thẩm định và tham mưu cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Về quảng cáo

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền;

+ Phối hợp giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền.

- Về sở hữu trí tuệ

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả đối với sản phẩm báo chí, chương trình phát thanh, truyền hình đã mã hóa, xuất bản phẩm, tem bưu chính, sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông; quyền sở hữu trí tuệ các phát minh, sáng chế thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông trên địa bàn;

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp bảo vệ hợp pháp về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+ Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn nghiệp vụ bảo hộ các quyền hợp pháp về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân đối với sản phẩm, dịch vụ thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án về lĩnh vực phụ trách đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý.

- Tham mưu quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về báo chí, xuất bản theo các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về báo chí; xuất bản; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo; sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra thông tin báo chí phê bình các cơ quan, tổ chức, cá nhân của tỉnh.

- Biên tập tin, bài đăng Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông.

- Chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc cập nhật thông tin mới trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của các sở, ban, ngành.

- Tham mưu phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức giao ban báo chí định kỳ; định hướng tuyên truyền đối với các cơ quan báo chí của tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc sở giao. 


3. Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin
- Điện thoại: 02263.844.888; 02263.844.666
* Bà Lã Thị Huyền
- Chức vụ: Trưởng phòng
- Điện thoại: 0913.789.602
* Bà Phạm Thị Dung
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng
- Điện thoại: 0978.288.779

 Vị trí, chức năng

Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin là phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc sở thực hiện quản lý nhà nước về: Bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông; công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

 Nhiệm vụ, quyền hạn

Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tham mưu dự thảo các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam; dự thảo quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử.

- Tham mưu dự thảo các văn bản hành chính do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành hoặc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành về lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử.

- Quản lý hiện trạng mạng lưới bưu chính, viễn thông trên địa bàn tỉnh, tham mưu với lãnh đạo sở chỉ đạo các doanh nghiệp tuân thủ thực hiện đúng quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông của tỉnh.

- Về thông tin điện tử:

+ Tham mưu tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đăng ký hoạt động tại địa phương sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ.

+ Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; cập nhật danh sách các trò chơi G1 đã được cấp và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản.

+ Tham mưu chủ trì, phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Về bưu chính:

+ Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

+ Tham mưu phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh.

+ Tham mưu cấp văn bản xác nhận hoạt động bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật.

+ Tham mưu cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trên địa bàn nội tỉnh theo thẩm quyền.

+ Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn.

- Về viễn thông:

+ Hướng dẫn, kiểm tra, tham mưu chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công tác bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

+ Tham mưu phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

+ Chủ trì kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và người sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh hoàn thiện các thủ tục xây dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được cấp, phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo quy định của pháp luật.

+ Tham mưu phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng.

+ Tham mưu chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của đại lý, người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

- Về tần số vô tuyến điện:

+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện.

+ Thực hiện kiểm tra hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến dùng riêng, đài phát thanh, phát hình có phạm vi hoạt động hạn chế trong địa bàn tỉnh; phối hợp với tổ chức tần số vô tuyến điện khu vực kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các mạng, đài khác.

- Về công nghệ thông tin, điện tử:

+ Tham mưu xây dựng quy chế, quy định về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh.

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

+ Tham mưu tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn công nghệ thông tin theo thẩm quyền.

+ Tham mưu tổ chức, hướng dẫn thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Tham mưu xây dựng quy chế quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin; hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Tham mưu quản lý, duy trì, nâng cấp, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin cho hoạt động Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; quản trị và cập nhật tin, bài lên Cổng Thông tin điện tử.

+ Tham mưu ban hành cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; về danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, quy chế quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt.

+ Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin.

+ Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, doanh nghiệp tại địa phương phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra kiểm soát các mạng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

+ Báo cáo định kỳ, đánh giá tổng kết việc thực hiện các kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của tỉnh.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về dịch vụ công trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông:

+ Quản lý dịch vụ công ích:

Đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của trung ương: Tham mưu phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và giám sát, kiểm tra việc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đối với dịch vụ công ích thuộc thẩm quyền quyết định của địa phương: Tham mưu chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng và trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch, dự án cung ứng dịch vụ và tổ chức triển khai, quản lý thực hiện kế hoạch, dự án theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công khác thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu công tác đảm bảo thông tin liên lạc trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thông tin phòng chống giảm nhẹ thiên tai; thông tin về an toàn cứu nạn, cứu hộ và các thông tin khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu Quyết định thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành thông tin và truyền thông hằng năm.

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình, đề án, dự án, quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử; tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử.

- Tham mưu quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn tỉnh theo các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

- Tham mưu quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử.

- Tham mưu xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện tử đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Theo dõi, đôn đốc các tổ chức, doanh nghiệp, phòng văn hoá và thông tin các huyện, thành phố thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc sở giao.


4. Thanh tra sở
- Điện thoại: 02263.846.799
* Ông Trần Toàn
- Chức vụ: Chánh Thanh tra
- Điện thoại: 0913.289.095
- Email: trantoan@hanam.gov.vn
* Bà Nguyễn Thị Biên
- Chức vụ: Phó Chánh thanh tra
- Điện thoại: 0912.880.626

 Vị trí và chức năng

Thanh tra sở là cơ quan của Sở Thông tin và Truyền thông, giúp giám đốc sở tiến hành thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông; tiến hành thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra sở có con dấu riêng và tài khoản theo quy định của pháp luật.

 Nhiệm vụ, quyền hạn

Thanh tra sở có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tham mưu giúp giám đốc sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hằng năm và chủ trì tổ chức thanh tra theo chương trình, kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Thanh tra hành chính đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật về báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; tần số vô tuyến điện; công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; hạ tầng thông tin và truyền thông đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý của địa phương.

- Hướng dẫn, kiểm tra đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra.

- Tham mưu giúp giám đốc sở trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; giải đáp kiến nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của sở.

- Tham mưu giúp giám đốc sở tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trong cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông.

- Tham mưu giúp giám đốc sở kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, huỷ bỏ những quy định trái pháp luật được phát hiện qua thanh tra, kiểm tra đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền đình chỉ hành vi trái pháp luật của cơ quan tổ chức, cá nhân khi có đủ chứng cứ xác định hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân thuộc ngành thông tin truyền thông.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của giám đốc sở, chánh Thanh tra sở.

- Thanh tra các vụ việc khác theo chỉ đạo của chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc do giám đốc sở giao.

- Phối hợp với cơ quan bảo vệ pháp luật, các tổ chức thanh tra nhà nước, Thanh tra Cục Tần số vô tuyến điện, thanh tra các sở, ngành để giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật về thông tin và truyền thông theo kế hoạch hoặc đột xuất.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, các đơn vị trong và ngoài cơ quan để tổ chức các cuộc thanh tra chuyên ngành.

- Hướng dẫn, phổ biến nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành cho cán bộ được trưng tập làm công tác thanh tra, cộng tác viên thanh tra trong các cơ quan, đơn vị được trưng tập trước khi tiến hành cuộc thanh tra.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo định kỳ, đột xuất về UBND tỉnh, Ban Nội chính tỉnh, thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật hoặc do Giám đốc sở giao.


5. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông

 * Ông Lê Ngọc Việt

Chức vụ: Giám đốc
Điện thoại: 0918.187.985
* Ông Nguyễn Trung Hiếu
Chức vụ: Phó Giám đốc
Điện thoại: 0915.872.879

 Chức năng

- Hỗ trợ quản lý nhà nước trong lĩnh vực bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin.

- Thực hiện một số dịch vụ theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân.

 Nhiệm vụ

- Thu thập thông tin từ các nguồn trong tỉnh cung cấp cho Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Hà Nam.

- Triển khai lắp đặt, sửa chữa, duy tu mạng máy tính, thiết bị công nghệ thông tin, thiết bị đầu cuối mạng viễn thông cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

- Cung cấp, bảo hành, bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm và thiết bị đầu cuối mạng viễn thông.

- Xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng. Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng các bài toán tác nghiệp, hướng tới triển khai đồng bộ trong các cơ quan trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng các giải pháp về hệ thống công nghệ thông tin.

- Tiếp nhận và thử nghiệm các phần mềm dùng chung trước khi cài đặt, nhân rộng ra các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức nhập liệu và cập nhật thông tin cho các cơ sở dữ liệu.

- Tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật về công nghệ thông tin và viễn thông.

- Tư vấn, xây dựng, triển khai các dự án: công nghệ thông tin, truyền thông.

- Đào tạo hoặc phối hợp với các đơn vị khác tổ chức đào tạo, thi, cấp chứng chỉ về công nghệ thông tin, truyền thông và ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp tổ chức triển khai các chương trình, đề án xã hội hoá về tin học và Internet trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động, tài chính và tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông giao.​


​6. DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC:

- Bà Trần Thị Hương Sen
Điện thoại: 0979.724.219
- Ông Đinh Văn Đại
Điện thoại: 0982.030.088
- Bà Nguyễn Thị Khánh Ngọc
- Bà Nguyễn Thị Vân Hương
Điện thoại: 0917.824.818
- Ông Đỗ Văn Trinh
Điện thoại: 0916.862.333
- Ông Vũ Linh
Điện thoại: 0973.815.678
- Ông Trần Văn Lượng
Điện thoại: 0988.909.867
- Bà Nguyễn Thị Yến
Điện thoại: 0983.550.789
- Bà Lương Thị Hậu
Điện thoại: 0982.660.285
- Bà Trần Thị Thùy Linh
Điện thoại: 0966.393.993
- Bà Nguyễn Thị Hằng
Điện thoại: 01686.792.799
- Bà Đỗ Thị Thúy Anh
Điện thoại: 0963.996.078
- Bà Nguyễn Thị Thương Huyền
Điện thoại: 0987.783.893
- Bà Nguyễn Thị Thùy Dung
Điện thoại: 0989.338629
Email: nguyenthithuydung@hanam.gov.vn
- Bà Phạm Thị Nga
Email: phamthinga@hanam.gov.vn
- Ông Trần Xuân Đương
Email​: tranxuanduong@hanam.gov.vn