Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực viễn thông

Danh mục các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực viễn thông
Ban hành kèm theo Quyết định 125/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh v/v Phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Xem chi tiết Quyết định 125/QĐ-UBND