Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án Xây dựng hệ thống giao ban điện tử trực tuyến (năm 2015)

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Dự án đầu tư đang chuẩn bị triển khai  
Dự án Xây dựng hệ thống giao ban điện tử trực tuyến (năm 2015)

  

1. Tên dự án: Xây dựng hệ thống giao ban điện tử trực tuyến (năm 2015).

2. Chủ đầu tư: Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam.

3. Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ thông tin.

4. Thời gian thực hiện: 2015.

5. Tổng mức đầu tư: 500 triệu đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: NSNN.

7. Tình trạng dự án: Đang chuẩn bị triển khai.

 

Xem Phụ lục VI Kế hoạch số 1326/KH-UBND ngày 24/9/2010 của UBND tỉnh v/v Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2015.