Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giờ đóng, mở cửa của điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giờ đóng, mở cửa của điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam

I. Tên sáng kiến

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý giờ đóng, mở cửa của điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

II. Tác giả/đồng tác giả

1. Tác giả

Ông Nguyễn Duy Tuấn, Phó Giám đốc sở: Nêu ý tưởng, đôn đốc các thành viên thực hiện, quản lý chung.

2. Phối hợp thực hiện

- Đ/c Trần Toàn, Chánh thanh tra sở: Thu thập, tổng hợp số liệu về điểm Bưu điện - Văn hóa xã từ Bưu điện tỉnh cung cấp.

- Ông Cao Xuân Quảng, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính: Cập nhật số liệu, triển khai cài đặt phần mềm tại các điểm Bưu điện - Văn hóa.

- Ông Đinh Văn Đại, Chuyên viên Phòng Bưu chính, Viễn thông: Thiết kế, xây dựng phần mềm.

III. Nội dung sáng kiến

1. Giải pháp cũ thường làm

- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 97 điểm Bưu điện - Văn hóa xã do Bưu điện tỉnh quản lý. Trong đó, có 20 điểm Bưu điện - Văn hóa xã đã được trang bị máy tính và đường truyền Internet. Dự kiến trong thời gian tới, Bưu điện tỉnh sẽ đầu tư, trang bị máy tính và đường truyền Internet cho tất cả các điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

- Việc quản lý giờ đóng, mở cửa của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã được thực hiện thông qua công tác kiểm tra thực tế và qua số liệu báo cáo hàng năm của Bưu điện tỉnh. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông không thường xuyên nắm bắt được việc chấp hành quy định về thời gian đóng, mở cửa hàng ngày của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã, gây khó khăn trong công tác quản lý.

2. Giải pháp mới cải tiến

a) Bản chất và chi tiết của giải pháp

Xây dựng chương trình phần mềm quản lý giờ đóng, mở cửa điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Phần mềm được cài đặt trên máy tính có sẵn của cơ quan và cài đặt trên máy tính có sẵn tại các điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Các máy tính đều phải có kết nối mạng Internet để phục vụ công tác quản lý, theo dõi thời gian đóng, mở cửa hàng ngày của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

b) Điểm khác biệt, tính mới của giải pháp

- Theo dõi thời gian đóng, mở cửa hàng ngày của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

- Tổng hợp, thống kê tần suất đóng, mở cửa theo ngày, tháng của điểm Bưu điện - Văn hóa xã phục vụ hiệu quả công tác quản lý, đánh giá tình hình hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.

- Đây là cải tiến mới cho việc quản lý điểm Bưu điện - Văn hóa xã trở nên đơn giản, nhanh chóng, hiệu quả. Áp dụng sáng kiến này, cán bộ quản lý của Sở sẽ chủ động, kịp thời thông báo Bưu điện tỉnh biết về tình hình chấp hành thời gian đóng, mở cửa của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã. Vì vậy, đây là giải pháp cần thiết và hữu ích cho công tác quản lý.

IV. Khả năng áp dụng của giải pháp

- Sáng kiến này áp dụng tại Phòng Bưu chính, Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam phục vụ công tác quản lý của Sở; công tác thanh tra, kiểm tra khi thực thi nhiệm vụ;

- Sáng kiến này có thể áp dụng cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố và Bưu điện tỉnh để quản lý, theo dõi tình hình đóng, mở cửa của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn.

V. Hiệu quả dự kiến có thể thu được khi áp dụng giải pháp

- Công tác quản lý điểm Bưu điện - Văn hóa xã sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn và nắm rõ tình hình đóng, mở cửa của các điểm Bưu điện - Văn hóa xã trên địa bàn.

- Tạo môi trường và cách làm việc khoa học, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc.

- Tra cứu, lưu trữ thông tin phục vụ công tác chuyên môn, cập nhật kịp thời, nhanh chóng, chính xác.

- Tiết kiệm tối đa thời gian.

VI. Dự kiến thời gian hoàn thành

Dự kiến: Trong tháng 10 năm 2016./.