Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018
Ngày 22/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 120/KH-STTTT về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018.

Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là: Tiếp tục tận dụng hạ tầng CNTT sẵn có để ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động của cơ quan; triển khai thực hiện Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2018, Kế hoạch ứng dụng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước; ứng dụng CNTT gắn với quá trình cải cách hành chính, đảm bảo 20% dịch vụ công trực tuyến đạt mức 4; ứng dụng chữ ký số trên phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo an toàn thông tin; hệ thống mạng, máy chủ, phần mềm của sở hoạt động thông suốt, an toàn.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.