Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Kết quả 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân
Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên: Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Chỉ thị số 25/CT-TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/5/2015 để chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác tuyên truyền, phổ biến được triển khai tại các cuộc họp cơ quan và đưa trên mạng nội bộ cơ quan.

          Sở thường xuyên quán triệt chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức; giữ gìn kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông cho các tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện; qua các cuộc thanh tra, kiểm tra, tập huấn đến cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân được duy trì thường xuyên hiệu quả.

Bí thư chi bộ, giám đốc sở đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, luôn thể hiện tính tiền phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, sát sao, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành từng lĩnh vực; triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Tiếp công dân; rà soát việc phân công nhiệm vụ và xác định rõ trách nhiệm trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức đối với tổ chức, cá nhân. Các phòng chuyên môn thuộc sở thực hiện tốt việc quản lý cũng như tuyên truyền, giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp, các việc khó đều được bàn tại hội nghị giao ban nên những khó khăn được giải quyết kịp thời, triệt để.

Sở đã ban hành Kế hoạch số 635/KH-STTTT ngày 27/11/2014 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 29/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Sở đã duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, mở rộng dịch vụ hành chính công trên Cổng Thông tin điện tử và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan; tập huấn hướng dẫn sử dụng và bàn giao chữ ký số chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam; triển khai hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và 116 xã, phường, thị trấn.

Sở làm tốt công tác cải cách hành chính, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được công khai trên Cổng Thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Sở thực hiện nghiêm các quy định về đơn giản hóa thủ tục hành chính. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính luôn đảm bảo về chất lượng và tiến độ thời gian; không phiền hà cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Sở áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động tại cơ quan.

Sở làm tốt chức năng thông tin, tuyên truyền về công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh, cung cấp được những thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp; nghiêm túc thực hiện trả lời Chuyên mục Hỏi - Đáp trên Cổng Thông tin điện tử, thực hiện tốt việc cập nhật thông tin về hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; đôn đốc các đơn vị làm tốt công tác cập nhật thông tin, trả lời hỏi đáp trên Cổng Thông tin điện tử để giải đáp phần nào những thắc mắc của người dân và doanh nghiệp, do đó hạn chế nhiều đơn khiếu nại, tố cáo cũng như đơn kiến nghị, phản ánh của nhân dân trên địa bàn về lĩnh vực ngành quản lý.

Sở tổ chức hội nghị với các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp kinh doanh truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh để bàn biện pháp ngăn chặn việc phá hoại hạ tầng mạng; tập trung giải quyết triệt để những tồn tại, vướng mắc, các vụ việc kiến nghị thuộc thẩm quyền của người dân với doanh nghiệp, vướng mắc giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thông tin truyền thông, đảm bảo trình tự thủ tục theo đúng quy định của pháp luật. Vì vậy mọi ý kiến của tổ chức, cá nhân đều được lắng nghe, tiếp thu và giải quyết thấu tình, đạt lý ngay tại cơ sở khi mới phát sinh vụ việc, hạn chế mức thấp nhất tình trạng khiếu nại, tố cáo.

Sở thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo  theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/3013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Hằng năm, sở đã cử cán bộ công chức tham dự các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra chuyên ngành, công tác công tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh tổ chức.

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận 03 đơn kiến nghị, phản ánh, cụ thể: đơn kiến nghị của ông Nguyễn Công Kích, tổ 7, Phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý kiến nghị liên quan đến trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trạm BTS) tại số nhà 115, đường Lê Công Thanh, thành phố Phủ Lý về việc sét đánh tại khu dân cư, sóng điện từ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân; đơn đề nghị của UBND xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm về việc đề nghị trả lời mức độ ảnh hưởng của sóng vô tuyến tại các trạm BTS; đơn kiến nghị của ông Hoàng Hồng Hải, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm (do Thanh tra Bộ Y tế chuyển đến) kiến nghị với Bộ Y tế về việc chuyển trạm y tế xã Liêm Cần đến địa điểm gần 03 cột trạm BTS ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân. Sau khi tiếp nhận đơn, Sở Thông tin và Truyền thông đã kịp thời xác minh và có văn bản trả lời, giải thích cụ thể, rõ ràng đối với 03 đơn kiến nghị trên, không có kiến nghị lần 2.

Nhìn chung, sở đã làm tốt chức năng quản lý nhà nước của ngành Thông tin và Truyền thông; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật./.