Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

04/01/2017
Ngày 21 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2097/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Mobifone tại Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
24/08/2014
Ngày 19/5/2009, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch Phát triển báo in tỉnh Hà Nam đến năm 2020.
24/08/2014
Ngày 14/2/2007, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND v/v phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020.
05/08/2014
Ngày 26/12/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 - 2020.
24/01/2014
Ngày 22/01/2014, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy hoạch Hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Hà Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.