Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

27/09/2019
Ngày 24/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 644/KH-STTTT về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020 với mục tiêu: Đảm bảo 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được quản lý trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản gửi, nhận trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử được sử dụng chữ ký số của cơ quan và chữ ký số của cá nhân các lãnh đạo sở là: 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ (@hanam.gov.vn) là: 100%; tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của sở được công khai trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; Cổng Thông tin điện tử là: 100%; tỷ lệ bộ hồ sơ đăng ký trực tuyến đảm bảo tối thiểu là: 10%.
08/08/2019
Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành kế hoạch số 2172/KH-UBND ngày 26/7/2019 về thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia.
01/08/2019
Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, vừa qua, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2141/KH-UBND thực hiện tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
28/06/2018
Thực hiện Kế hoạch số 1413/KH-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam năm 2018 và những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-STTTT ngày 22/6/2018 về việc Triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam năm 2018 và những năm tiếp theo
14/03/2018
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 07/3/2018 về truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
01/02/2018
Ngày 17/01/2018, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-STTTT về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2018. Trong năm, sở sẽ tiến hành 06 cuộc thanh tra, kiểm tra, cụ thể:
29/11/2017
Ngày 22/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 120/KH-STTTT về việc ứng dụng công nghệ thông tin năm 2018.
16/10/2017
Nhằm triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung của Chương trình phối hợp số 3035/CTPH-BTTTT-BNV ngày 22/8/2017 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Nội vụ về thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020, ngày 13/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-STTTT về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020
15/12/2016
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2017 nhằm góp phần tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch, giảm tối đa thời gian, chi phí của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cách làm việc mới, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và ưu việt hơn; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng giải quyết các TTHC của cán bộ công chức; tạo cơ chế thống nhất trong phối hợp giữa các phòng, bộ phận và giữa các cán bộ công chức trong cơ quan, bảo đảm giải quyết công việc hiệu quả và chất lượng cao.
26/08/2016
Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy Hà Nam về nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 250/KH-STTTT về tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ QCDC ở cơ sở.
13/05/2016
Thực hiện Chương trình số 18 -CTr/TU ngày 13 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng (PCTN) nhiệm kỳ 2015 - 2020.
21/03/2016
Thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở”, Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2016.
11/01/2016
Ngày 07/01/2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016.
12
Previous Page 1-15 Next Page