Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
08/11/2017
Trong những năm qua, đội ngũ công chức, viên chức và người lao động Sở Thông tin và truyền thông Hà Nam đã không ngừng lao động sáng tạo, chú trọng thực hiện công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Hàng năm Sở luôn có những sáng kiến mới được áp dụng và mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
25/09/2014
Chiều ngày 23/9/2014, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2014, đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho sáng kiến tiêu biểu.
30/10/2012
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam, với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước để phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị và đáp ứng yêu cầu giao tiếp của các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân với chính quyền.