Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch  
09/11/2018
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020.
27/09/2019
Ngày 24/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 644/KH-STTTT về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020 với mục tiêu: Đảm bảo 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được quản lý trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản gửi, nhận trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử được sử dụng chữ ký số của cơ quan và chữ ký số của cá nhân các lãnh đạo sở là: 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ (@hanam.gov.vn) là: 100%; tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của sở được công khai trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; Cổng Thông tin điện tử là: 100%; tỷ lệ bộ hồ sơ đăng ký trực tuyến đảm bảo tối thiểu là: 10%.