Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
23/11/2019
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3933/BTTTT-CBC ngày 05/11/2019 về việc thông tin, tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019, ngày 08/11/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 807/STTTT-TTBCXB đề nghị: Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tăng cường tin, bài tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS, đặc biệt là qua các phóng sự, chương trình tọa đàm, giao lưu với những người bị nhiễm HIV/AIDS… UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện xây dựng chương trình tuyên truyền về Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tại địa phương; yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện.
25/10/2019
Trong 9 tháng năm 2019, công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông từ tỉnh đến cơ sở đã khá ổn định. Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn đã nỗ lực triển khai nhiều dịch vụ mới, tiện ích, giá cả phù hợp. Chất lượng dịch vụ và quyền lợi khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước đã được Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Việc cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và của các sở, ngành được cập nhật thường xuyên. Bên cạnh những khó khăn chung của nền kinh tế, thu nhập của người lao động không ổn định nên đời sống gặp nhiều khó khăn nhất là ở khu vực nông thôn. Việc thực hành tiết kiệm, cắt giảm đầu tư công, chi tiêu của doanh nghiệp ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin. Đa số người dân nông thôn chưa có điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin nên việc sử dụng các dịch vụ công còn gặp nhiều khó khăn.
08/08/2019
Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đã ban hành kế hoạch số 2172/KH-UBND ngày 26/7/2019 về thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Cổng Dịch vụ công quốc gia.
01/08/2019
Thực hiện Quyết định số 930/QĐ-TTg ngày 28 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, vừa qua, UBND tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch số 2141/KH-UBND thực hiện tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh.
19/10/2017
Từ ngày 20/10/2016 đến ngày 20/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 07 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc thanh tra đột xuất, 02 cuộc kiểm tra theo kế hoạch.
06/09/2017
Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên: Luật Tiếp công dân; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Chỉ thị số 25/CT-TU ngày 29/7/2014 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/5/2015 để chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Công tác tuyên truyền, phổ biến được triển khai tại các cuộc họp cơ quan và đưa trên mạng nội bộ cơ quan.
07/04/2016
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa tổ chức khai trương chính thức Cổng Thông tin điện tử với tên miền http://mic.gov.vn.
26/09/2021
Thực hiện Công văn số 2434/UBND-NC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Hà Nam về việc tăng cường quản lý di biến động dân cư và các đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau: