Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát huy kinh nghiệm và sức trẻ trong công tác sáng kiến

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Phát huy kinh nghiệm và sức trẻ trong công tác sáng kiến
Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam, với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông đã tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin của tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính nhà nước để phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị và đáp ứng yêu cầu giao tiếp của các tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân với chính quyền.
Sở Thông tin và Truyền thông cũng là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành mọi hoạt động của cơ quan. Việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm công khai, minh bạch sự điều hành của lãnh đạo cơ quan, dân chủ trong triển khai các hoạt động, tăng cường sự giám sát của cán bộ, công chức, viên chức đối với sự điều hành của lãnh đạo sở.
Kinh nghiệm quản lý nhà nước của một số bậc cao niên trong cơ quan với mong muốn tìm ra công cụ tốt nhất phục vụ công tác quản lý ngành, với ý tưởng sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ có trình độ khoa học kỹ thuật, công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác quản lý của cơ quan thường xuyên được phát huy.
Năm 2012 có 3 nhóm tác giả gồm 12 đồng chí (4 đồng chí có tuổi đời từ > 40 đến 58) đăng ký 3 sáng kiến. Các sáng kiến chủ yếu viết mới các phần mềm tiện ích: Phần mềm Quản lý công tác thi đua khen thưởng, Phần mềm Quản lý tài sản, Phần mềm tổng hợp báo cáo thống kê. 02 phần mềm trên phục vụ công tác quản lý tại sở và có thể áp dụng cho tất cả các cơ quan nhà nước dựa trên hệ thống máy tính được kết nối mạng LAN (Mạng nội bộ). Các sáng kiến này đem lại giá trị thiết thực cho công tác quản lý thi đua khen thưởng; quản lý chi tiết, báo cáo tổng hợp, đánh giá hiện trạng tài sản của cơ quan, đơn vị. Phần mềm báo cáo thống kê: Thu thập theo mẫu thống nhất báo cáo hoạt động hàng tháng, quý, năm của các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin để tổng hợp báo cáo các hoạt động này về Bộ Thông tin và Truyền thông.
Ngày 26/10/2012, Hội đồng sáng kiến Sở Thông tin truyền thông đã tổ chức nghiệm thu 03 sáng kiến. Hội đồng đã nghe các nhóm trình bày các giải pháp mới, hiệu quả mà sáng kiến đem lại, khả năng áp dụng trên thực tế. Các thành viên hội đồng đánh giá cao nỗ lực của các nhóm sáng kiến trong việc tìm kiếm giải pháp, triển khai sáng kiến vào thực tế ngay trong năm 2012 tại đơn vị. Các sáng kiến hướng đến sự minh bạch, tiện lợi trong công tác quản lý, sử dụng và khai thác thông tin, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí.
Hội đồng nghe các nhóm trình bày sáng kiến
 Hội đồng cũng thống nhất đề nghị khen thưởng kịp thời động viên các tập thể và cá nhân tích cực trong công tác sáng kiến của cơ quan và trình Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh duyệt, công nhận sáng kiến: Phần mềm Quản lý công tác thi đua khen thưởng là sáng kiến cấp tỉnh./.