Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông

Thủ tục hành chính Danh mục thủ tục hành chính  
Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày 30 tháng 7 năm 2012, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 922/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông.