Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam năm 2014

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam năm 2014
Thực hiện Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam về việc thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão (PCLB) và tìm kiếm cứu nạn (TKCN) tỉnh Hà Nam năm 2014; Chỉ thị số 19/CT-BTTTT ngày 14 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2014, để đảm bảo thông tin liên lạc cho công tác này, ngày 26 tháng 4 năm 2014, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 181/QĐ-STTTT thành lập Ban Chỉ huy PCLB và TKCN ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam năm 2014.

 

Ban Chỉ huy PCLB và TKCN ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam năm 2014 gồm 09 thành viên do bà Đỗ Thị Nguyệt Tú - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng ban. Cơ quan thường trực của Ban là Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam.

Ban Chỉ huy PCLB và TKCN ngành có nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch PCLB và TKCN năm 2014 của ngành; chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện kế hoạch PCLB và TKCN năm 2014 của tỉnh Hà Nam về lĩnh vực được phân công; đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác PCLB và TKCN của các cơ quan đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông xây dựng, triển khai các phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCLB và TKCN năm 2013, tổ chức kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB và TKCN năm 2014;  đôn đốc, kiểm tra công tác PCLB và TKCN tại các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông; tổng hợp tình hình, báo cáo Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Hà Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông./.

Duy Tuấn