Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện tốt việc phối hợp triển khai công tác tuyên truyền của ngành thành viên

Chiến lược - Quy hoạch - Kế hoạch Chiến lược, định hướng phát triển  
Thực hiện tốt việc phối hợp triển khai công tác tuyên truyền của ngành thành viên
Trong những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai có hiệu quả các đề án 295, 343, 704 của Chính phủ, cơ bản đã đáp ứng nhu cầu của phụ nữ trên địa bàn, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của ngành thành viên, Sở Thông tin và Truyền thông luôn chú trọng thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền thực hiện các đề án. Tại các buổi giao ban báo chí, Sở đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền các nội dung: Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đào tạo nghề và việc làm để lao động nữ biết và chủ động tham gia học nghề; vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc học nghề và việc làm đối với phụ nữ; tuyên truyền đối với phụ nữ, cộng đồng và các cơ sở dạy nghề nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm về học nghề, ý thức về học nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho phụ nữ và cho xã hội. Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (theo tiêu chí: Có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu) gắn với việc triển khai Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 06 nhiệm vụ trọng tâm của hội nhằm nâng cao nhận thức và chuyển đổi hành vi của cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  Tuyên truyền giáo dục nuôi, dạy con tốt, cung cấp kiến thức, kỹ năng phù hợp nhằm trang bị cho bà mẹ có con dưới 16 tuổi, góp phần giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong ở trẻ em; hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện các mục tiêu chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em và xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Ngoài những tin tức cập nhật về các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, các cơ quan báo chí đã có những số báo, bài viết, chương trình để tuyên truyền về nội dung các đề án, kế hoạch triển khai thực hiện của UBND tỉnh và các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đài truyền thanh cấp huyện và cấp xã thông tin tuyên truyền kịp thời đề án 295, 343, 704 với các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn và điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị. Sở cũng tích cực tuyên truyền nội dung các đề án, kết quả thực hiện trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. Trong 03 năm, các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã đã tuyên truyền 6.512 tin, bài trên cổng và các phương tiện thông tin đại chúng địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc phối hợp triển khai công tác tuyên truyền của ngành thành viên với các nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quản lý, định hướng cụ thể công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc triển khai thực hiện các đề án. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan báo chí duy trì chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền nội dung các đề án và kết quả đạt được trong việc thực hiện các đề án, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân, trên cơ sở đó thực hiện tốt nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các đề án trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cơ sở đó có kế hoạch tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.  Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã tuyên truyền kết quả thực hiện các đề án trên hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở. Tích cực tuyên truyền kết quả thực hiện các đề án trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam.

Để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền thực hiện các đề án 295, 343, 704 của Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc cung cấp thông tin cho báo chí; thường xuyên có thông tin hai chiều với các cơ quan truyền thông, hỗ trợ về thông tin, kỹ năng, tìm kiếm các nguồn tài chính để các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục và tạo ra một mạng lưới mạnh, rộng khắp để tuyên truyền nhiều hơn nữa về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm; giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dậy con tốt lồng ghép với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội.