Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020

Triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020
Nhằm triển khai thực hiện, cụ thể hóa các nội dung của Chương trình phối hợp số 3035/CTPH-BTTTT-BNV ngày 22/8/2017 giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Nội vụ về thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020, ngày 13/10/2017, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam đã ban hành Kế hoạch số 102/KH-STTTT về triển khai thực hiện Chương trình phối hợp thúc đẩy gắn kết ứng dụng công nghệ thông tin với cải cách hành chính giai đoạn 2017-2020