Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Kế hoạch Truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành Kế hoạch Truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 521/KH-UBND ngày 07/3/2018 về truyền thông phòng, chống mua bán người đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Theo đó, 02 tiểu đề án sẽ được triển khai thực hiện là: “Truyền thông phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng" và “Truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng". Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện các tiểu đề án.

Phấn đấu đến năm 2020 công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người đạt được các mục tiêu:

100 % xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người;

Ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn có nhiều vụ mua bán người xảy ra, có nhiều nạn nhân trở về hoặc có nhiều nguy cơ được tư vấn chuyên sâu về phòng, chống mua bán người;

Thông tin về phòng, chống mua bán người được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng trên địa tỉnh ít nhất một lần/tháng;

Có 75 % trở lên số người dân tại địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi từ 14 - 60, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em được tiếp cận các thông tin, kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến mua bán người.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây.