Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp bổ sung kinh phí (mua máy tính cho các phòng ban của UB MTTQ, các hội, đoàn thể tỉnh, trung tâm mạng của Tỉnh ủy,...

Phòng, chống tham nhũng Lĩnh vực tài chính và ngân sách nhà nước  
Cấp bổ sung kinh phí (mua máy tính cho các phòng ban của UB MTTQ, các hội, đoàn thể tỉnh, trung tâm mạng của Tỉnh ủy, các cơ quan đảng thuộc Tỉnh ủy, huyện ủy, thành ủy.