Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chấp thuận đề án trang bị máy tính cho các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn