Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù năm 2019

Tin tức - Sự kiện  
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù năm 2019
Thực hiện Công văn số 2662/UBND-NC ngày 09/9/2019 của UBND tỉnh về việc rà soát triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 620/STTTT-TTBCXB ngày 17/9/2019 đề nghị Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhóm đối tượng là người bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; người nghiện ma túy bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người sau cai nghiện ma túy; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ đã được đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội.

Sở đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu với UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn, tăng cường sử dụng các hình thức thông tin, tuyên truyền trực quan; chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện xây dựng chương trình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên hệ thống truyền thanh cơ cở; yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đài truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện.

Nội dung trọng tâm cần tuyên truyền: Tác hại và các biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy; chính sách của Đảng, Nhà nước, địa phương đối với người sau cai nghiện; những tấm gương cai nghiện thành công, vượt khó ổn định cuộc sống; các quyền và nghĩa vụ của thanh thiếu niên; tác hại và hậu quả của việc vi phạm pháp luật; kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, không bị lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật; ý thức tôn trọng pháp luật, trách nhiệm công dân, đạo đức, văn hóa, lối sống, lý tưởng cho thanh thiếu./.