Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày 24/9/2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 644/KH-STTTT về việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020 với mục tiêu: Đảm bảo 100% văn bản đến, đi (trừ văn bản mật) được quản lý trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản gửi, nhận trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử được sử dụng chữ ký số của cơ quan và chữ ký số của cá nhân các lãnh đạo sở là: 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ (@hanam.gov.vn) là: 100%; tỷ lệ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của sở được công khai trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; Cổng Thông tin điện tử là: 100%; tỷ lệ bộ hồ sơ đăng ký trực tuyến đảm bảo tối thiểu là: 10%.

Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể là:

Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan: Duy trì thực hiện phần mềm Quản lý văn bản và điều hành theo quy trình khép kín; cập nhật đầy đủ lịch công tác của sở, các phòng chuyên môn và của các cá nhân theo ngày, tuần; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc; sử dụng hiệu quả một số phần mềm khác được trang bị tại cơ quan: Phần mềm kế toán; quản lý tài sản….

Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp: Duy trì hiệu quả hoạt động Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, cổng thông tin điện tử của sở. Đảm bảo số lượng tin, bài cập nhật hằng tháng trên cổng thông tin của sở theo đúng theo quy định; trả lời đầy đủ các câu hỏi hợp lệ trên Chuyên mục Hỏi - Đáp; duy trì sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử phục vụ quản lý, điều hành và phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp; thường xuyên cập nhật thông tin, quy trình về dịch vụ công trực tuyến của sở trên Cổng dịch dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Xây dựng, hoàn thiện các HTTT, CSDL chuyên ngành: Tiếp tục xây dựng các phần mềm chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn; sử dụng có hiệu quả phần mềm đã được trang bị và các phần mềm sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định mới của nhà nước về CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan để nâng cao nhận thức và kiến thức về CNTT; thường xuyên cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về CNTT do Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức.  

Phát triển hạ tầng kỹ thuật: Nâng cấp máy trạm cấu hình thấp không còn phù hợp; trang bị bổ sung thiết bị lưu điện cho máy trạm.

Bảo đảm an toàn thông tin: Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng, Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 02/08/2019 về việc tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; kiểm tra, rà soát các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng CNTT của cơ quan; trang bị mỗi máy tính một phần mềm diệt virut có bản quyền; xác định cấp độ và tham mưu giải pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của sở.

Môi trường chính sách: Tham mưu hoàn thiện các quy chế quy định về an toàn, an ninh thông tin, chữ ký số; các cơ chế, chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến do cơ quan nhà nước cung cấp qua môi trường mạng; quy chế, quy định gắn kết chặt chẽ hoạt động ứng dụng CNTT của tổ chức, của cán bộ, công chức với công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm; đôn đốc các phòng ban, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm các quy chế, chỉ thị, kế hoạch và các văn bản về ứng dụng CNTT.

Tài chính: Tiết kiệm từ nguồn chi thường xuyên của cơ quan và đề xuất UBND tỉnh bố trí từ nguồn kinh phí của tỉnh cho thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT tại cơ quan.

Giải pháp gắn kết chặt chẽ ứng dụng CNTT với cải cách hành chính: Xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính của sở lồng ghép nội dung ứng dụng CNTT; tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa quy trình, TTHC; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 nhằm thực hiện công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC; duy trì hoạt động thường xuyên cổng thông tin điện tử của cơ quan, kịp thời cung cấp thông tin về các TTHC đến người dân và doanh nghiệp; duy trì giải quyết hiệu quả TTHC của sở trên Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Tổ chức triển khai: Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.