Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Phòng, chống tham nhũng  
Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019
6 tháng đầu năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Cấp ủy, lãnh đạo sở luôn chú trọng, sát sao đến công tác PCTN gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải tiến phương pháp làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong giải quyết công việc. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Quy chế dân chủ, Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức, Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Thông tin và Truyền thông; công khai minh bạch để PCTN. Chỉ đạo các đoàn thể, các phòng chuyên môn thuộc sở chấp hành nghiêm túc các văn bản, hướng dẫn thi hành Luật PCTN, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cũng như các văn bản chỉ đạo của cấp trên về PCTN. Sở đã ban hành và tiếp tục thực hiện các văn bản về PCTN.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN, sở đã tuyên truyền, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong thực hiện chiến lược quốc gia PCTN đến năm 2020". Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Sở thực hiện nghiêm những quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy định của Chính phủ, của tỉnh về PCTN, lãng phí. Thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu để công tác PCTN đảm bảo thiết thực, đạt hiệu quả cao; các chỉ thị, quyết định của UBND tỉnh. Công tác tuyên truyền, phổ biến được tiến hành tại các cuộc họp cơ quan, đơn vị và đưa trên mạng nội bộ cơ quan.

Sở thực hiện nghiêm những quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; các quy định của Chính phủ, của tỉnh về PCTN, lãng phí. Công khai trên phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc: Chương trình công tác của cơ quan năm 2019; Kế hoạch chỉ tiêu ngân sách nhà nước giao năm 2019; Kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ quan; Quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ trong cơ quan; Kế hoạch PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và triển khai thực hiện; công khai kết quả công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức năm 2019; rà soát bổ sung Quy chế hoạt động, Quy chế dân chủ, công khai các hoạt động tài chính cho cán bộ công chức, viên chức. Sở thực hiện đúng quy hoạch, công khai trong công tác quy hoạch cán bộ; đánh giá cán bộ, đào tạo, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển theo quy định của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01/11/2013 về danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.

6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch được triển khai thực hiện đồng bộ. 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được công khai trên Cổng Thông tin điện tử và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của sở về thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh quyết định công khai. Sở thực hiện nghiêm các quy định về đơn giản hoá thủ tục hành chính. Cung cấp 95% dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính luôn đảm bảo về chất lượng và tiến độ thời gian; không gây phiền hà.

Sở đã duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành, mở rộng dịch vụ hành chính công trên Cổng thông tin điện tử và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan. Sở đã áp dụng tốt Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động tại cơ quan; tạo điều kiện và khuyến khích để Ban Thanh tra nhân dân của sở hoạt động, nhằm chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hành chính và thực hiện cơ chế một cửa.

Trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến, vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động của sở nghiêm chỉnh chấp hành các văn bản quy định của Nhà nước; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật PCTN; các quy chế nội bộ của sở ban hành. Tăng cường hoạt động của Ban thanh tra nhân dân trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện: Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quy chế làm việc và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông, Quy chế chi tiêu nội bộ. Thực hiện tốt kế hoạch công tác PCTN năm 2019, chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ PCTN, chú trọng việc phòng ngừa là biện pháp chủ đạo, nếu phát hiện tổ chức, cá nhân trong cơ quan có dấu hiệu vi phạm báo cáo kịp thời và tham mưu cho lãnh đạo biện pháp ngăn chặn kịp thời. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên 5 lĩnh vực ngành quản lý. Thực hiện nghiêm những quy định của Luật Ngân sách nhà nước trong việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho Văn phòng sở và Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2019. Làm tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự thủ tục đã được công khai./.