Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí M...

Thông tin phát triển ngành  
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018
Chi ủy, lãnh đạo cơ quan có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do đó việc thực hiện đã đi đúng trọng tâm và đạt được hiệu quả cao.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thông qua việc nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ ở mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Mỗi cá nhân đã có ý thức thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong mọi công việc. Vì vậy tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Kế hoạch số 43-KH/CBSTTTT ngày 15/12/2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW năm 2018. Xây dựng Kế hoạch số 04-KH/CBSTTTT ngày 01/02/2018 về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Xây dựng Kế hoạch số 07-KH/CBSTTTT ngày 10/02/2018 về triển khai thực hiện mô hình “Văn phòng không giấy" nhằm nâng cao hiệu quả công việc, công khai, minh bạch.

Ngay sau khi Kế hoạch số 04-KH/CBSTTTT về học tập chuyên đề năm 2018 được ban hành, chi bộ đã tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi bộ đã chỉ đạo các cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của sở đăng ký học tập.

Kết quả: Có 24 đảng viên và 07 quần chúng tham gia học tập (đạt 100%). Đăng ký “làm theo" Bác: Lãnh đạo: có 03 đồng chí đăng ký nội dung “Kết hợp tính cách mạng với tính khoa học", 01 đồng chí đăng ký nội dung “Phong cách làm việc khoa học"; đảng viên, quần chúng: có 26 đồng chí đăng ký nội dung “Phong cách làm việc khoa học"; 01 đồng chí đăng ký nội dung “Phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm".

Ngay sau khi Kế hoạch 07/KH-CBSTTTT ngày 10/02/2018 về triển khai thực hiện mô hình “Văn phòng không giấy" được ban hành, Chi bộ đã tổ chức ký cam kết với các tổ chức, đơn vị trong sở phối hợp thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mô hình “Văn phòng không giấy" nhằm nâng cao hiệu quả công việc, công khai, minh bạch.

Chi bộ đã tổ chức hội nghị phát động triển khai ký kết giao ước, kết quả đã 05/05 đơn vị và các tổ chức đoàn thể đã ký cam kết thực hiện mô hình “Văn phòng không giấy" nhằm nâng cao hiệu quả công việc, công khai, minh bạch. Hàng tháng, Chi bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị đã tuyên truyền, phổ biến nội dung mô hình đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thông qua hình thức sinh hoạt đảng, cơ quan, đơn vị; vận động cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong thực hiện để quần chúng noi theo.

Chi bộ đã chỉ đạo Ban chấp hành công đoàn phát động Phong trào thi đua năm 2018 gắn với việc triển khai thực hiện mô hình “Văn phòng không giấy" với nội dung về chuyên môn: Tham mưu ban hành văn bản đảm bảo chất lượng, Tham mưu ban hành văn bản đảm bảo tiến độ thời gian. Công tác tham mưu được ban lãnh đạo sở đánh giá có tiến bộ rõ rệt (tham mưu đúng, có chiều sâu, có chất lượng cao hơn; thời gian hoàn chỉnh một văn bản trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành đúng với quy trình).

Về thực hiện mô hình “Văn phòng không giấy" đã nâng cao hiệu quả công việc, công khai, minh bạch, vận dụng sát với tình hình thực tế của chi bộ.

Trong mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ đã dành thời gian đánh giá về tình hình đạo đức, lối sống và yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện các quy định về đạo đức, lối sống đã xây dựng; nhắc nhở từng cá nhân nghiêm túc thực hiện kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của bản thân; đánh giá về kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và yêu cầu các cá nhân đã hoàn thành tốt nội dung đăng ký học tập thì cần đăng ký học tập nội dung khác mà mình còn yếu, kém.

Bên cạnh đó, tháng 3/2018, chi bộ tổ chức 01 buổi sinh hoạt chuyên đề "Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Liên hệ với bản thân và chi bộ"; tháng 6/2018, chi bộ tổ chức 01 buổi sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao chất lượng tham mưu cấp giấy phép lĩnh vực báo chí và xuất bản. Liên hệ với bản thân và chi bộ"; tháng 8/2018, tổ chức 01 buổi sinh hoạt chuyên đề “Học tập phong cách nêu gương của Hồ Chí Minh. Liên hệ với bản thân và chi bộ"; tháng 10/2018, tổ chức 01 buổi sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng. Liên hệ với bản thân và chi bộ"; tháng 11/2018, tổ chức 01 buổi sinh hoạt chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân. Liên hệ với bản thân và chi bộ".

Chi bộ tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên. Tập thể chi bộ và 100% đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đều được đánh giá đạt kết quả tốt trong việc làm theo Bác năm 2018. Chi bộ đề nghị xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Qua việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao; tính chiến đấu tự phê bình và phê bình trong Đảng và ý thức tự rèn luyện về phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ từng bước được nâng lên; tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.​