Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện hợp tác về công nghệ thông tin trong cải cách hành chính với tỉnh Hòa Bình

Thông tin phát triển ngành  
Kết quả thực hiện hợp tác về công nghệ thông tin trong cải cách hành chính với tỉnh Hòa Bình
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nội dung hợp tác về công nghệ thông tin trong cải cách hành chính với tỉnh Hòa Bình, hơn một năm qua (từ tháng 9/2017), Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu triển khai và đạt được một số kết quả nổi bật sau:

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã trao đổi kinh nghiệm quản lý nhà nước về công nghệ thông tin với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình, trong đó tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.

 Kết quả đã tham mưu với UBND tỉnh phê duyệt các văn bản: Quyết định số 2138/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về mã định danh của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND tỉnh Hà Nam tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành; Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Nam; Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 31/7/2018 về tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 về quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 03/10/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Hà Nam.

Để góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam đã phối hợp, trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình trong việc tham mưu triển khai một số hệ thống thông tin: Duy trì và cập nhật thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; triển khai Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử; ứng dụng chữ ký số trên văn bản điện tử.

Kết quả thực hiện: Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đã cung cấp đầy đủ thông tin để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao khả năng tiếp cận, tra cứu thông tin của người dân, doanh nghiệp; cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến. 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh sử dụng Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử để cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 cho người dân và doanh nghiệp. 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã sử dụng chữ ký số của cơ quan để ký số lên văn bản điện tử của cơ quan, đơn vị, thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử đã ký số thông qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành; Một số cơ quan đã bước đầu sử dụng bao gồm cả chữ ký số của cơ quan và chữ ký số của cá nhân lãnh đạo ký số trên văn bản điện tử./.​