Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019

Tin tức - Sự kiện  
Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2019
6 tháng đầu năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực, chủ động trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC); thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực thông tin và truyền thông; tích cực tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Công tác CCHC luôn được cấp ủy, lãnh đạo sở quan tâm và coi trọng. Sở đã tổ chức và triển khai các các văn bản về CCHC của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh. Sở đã chủ động triển khai thực hiện cụ thể các nhiệm vụ CCHC phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan; trong đó cấp ủy, tập thể lãnh đạo sở đã xác định và quán triệt việc thực hiện nghiêm các văn bản của tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tham mưu giải quyết các TTHC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của sở.

Cấp ủy và tập thể lãnh đạo sở luôn đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Giám đốc sở trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ CCHC. Quán triệt, chỉ đạo đến các chi bộ, phòng, ban và tổ chức đoàn thể của sở thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, nhận thức đầy đủ, sâu sắc về nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết, tạo sự chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của sở đã được kiện toàn, điều chỉnh, sắp xếp kịp thời, rõ ràng và phù hợp; Đồng chí Chánh văn phòng trực tiếp phụ trách công tác CCHC, đồng thời giao một đồng chí Phó Chánh Văn phòng có trách nhiệm, trình độ phụ trách trực tiếp thực hiện công tác tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả TTHC". Qua đó, đã thúc đẩy việc thực hiện công tác quản lý nhà nước ngày càng tốt hơn, góp phần đẩy mạnh nhiệm vụ CCHC của sở đạt kết quả cao.

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh về tuyên truyền CCHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, sở đã ban hành Kế hoạch số 63/KH-STTTT ngày 31/01/2019 về tuyên truyền CCHC năm 2019. Sở thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của trung ương và của tỉnh tuyên truyền về CCHC; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí thông qua giao ban báo chí; phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện tiếp sóng, phát sóng chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, xây dựng chương trình tuyên truyền về CCHC; tuyên truyền về CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam. Ngoài ra, sở đã tuyên truyền về CCHC tại cơ quan qua các hình thức: đưa thông tin trên mạng nội bộ; viết tin, bài cập nhật trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan; tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt của các đoàn thể.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL; Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 09/01/2019 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2019, Sở đã chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh xây dựng dự thảo các quy định, cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực ngành thông tin và truyền thông nhằm đảm bảo cho sự cần thiết, tính hợp pháp, hợp lý và khả thi của VBQPPL. Việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng VBQPPL đã giúp sở hoàn thành tốt nhiệm vụ UBND tỉnh giao, đảm bảo chất lượng, thời gian quy định. Sở đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 77/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 Về việc công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 về việc công bố các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 về việc Quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Sở đã ban hành Kế hoạch số 10/KH-STTTT ngày 02/6/2017 về thực hiện Đề án số 836/ĐA-UBND ngày 03/4/2017 của UBND tỉnh về đẩy mạnh CCHC giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch số 51/KH-STTTT ngày 29/01/2019 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2019. Năm 2019, theo lộ trình sở đã triển khai cắt giảm 60% thời gian giải quyết TTHC.

Thực hiện Kế hoạch số 3901/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về kiểm soát TTHC năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở đã ban hành Kế hoạch số 60/KH-STTTT ngày 31/01/2019 về kiểm soát TTHC năm 2019. Qua đó sở đã nghiêm túc triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến độ công việc được giao.

Lãnh đạo sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn và bộ phận có liên quan thường xuyên rà soát các TTHC mới được ban hành thuộc lĩnh vực quản lý ngành để kịp thời tham mưu trình UBND tỉnh quyết định công bố, áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Sở thực hiện nghiêm các quy định về đơn giản hoá TTHC, thường xuyên rà soát các TTHC. Hiện tại, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đều đơn giản, sở đang nghiên cứu để giảm thời gian giải quyết TTHC.

Sở có 4 lĩnh vực gồm 37 TTHC; 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được công khai trên Cổng Thông tin điện tử của sở và tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả những công việc thuộc thẩm quyền giải quyết của sở về TTHC đã được UBND tỉnh quyết định công khai. Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, nội quy làm việc, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử được công khai để cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thuận tiện trong việc liên hệ, phản ánh khi cảm thấy không hài lòng.

Cùng với đó, Sở thực hiện tốt Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh Hà Nam ban hành quy định tổ chức thực hiện công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức, công dân khi có nhu cầu giải quyết công việc theo TTHC quy định phải nộp hồ sơ cho cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; không được nộp hồ sơ trực tiếp cho các phòng chuyên môn của Sở Thông tin và Truyền thông. Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả không nhận hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không đúng thẩm quyền và có trách nhiệm hướng dẫn, giải thích cho tổ chức, công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hoặc đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; thực hiện quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ giao dịch của tổ chức, công dân đúng theo quy định. Sở đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-STTTT ngày 11/4/2016 về việc lưu trữ và đảm bảo an toàn thông tin khi xử lý bộ hồ sơ trên phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 (tính đến ngày 30/6/2019), có 107 bộ hồ sơ được nhập vào hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, trong đó 100% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn.

6 tháng cuối năm 2019, sở tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính: Tiếp tục duy trì Cổng Thông tin điện tử của tỉnh hoạt động thông suốt để đảm bảo cung cấp thông tin về việc thực hiện bộ TTHC của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu hoặc thực hiện các TTHC; tiếp tục hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trong tỉnh sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành vào giải quyết công việc; phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến; phối hợp, hỗ trợ triển khai các dự án CNTT của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; hỗ trợ hoạt động các hội, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT trên địa bàn tỉnh; tiếp tục tham mưu Nâng cấp phần mềm quản lý và bản và điều hành để triển khai liên thông 4 cấp, đảm bảo theo dõi được luồng xử lý văn bản và tích hợp ứng dụng chữ ký số trên phần mềm; tiếp tục rà soát bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng về TTHC, kịp về thời gian theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện các TTHC thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; triển khai đào tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng cho cán bộ chuyên trách về CNTT của các cơ quan; tham mưu ban hành Quy định về quy trình thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế và cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế Quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế Phát ngôn và Cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định Chế độ nhuận bút, thù lao đối với đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam; tham mưu ban hành Quy chế hoạt động Cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hà Nam; tham mưu ban hành Quy chế Tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam./.