Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả thực hiện xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2018

Thông tin phát triển ngành  
Kết quả thực hiện xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2018
Nhận thức được tầm quan trọng của bảo vệ an ninh trật tự gắn liền với nhiệm vụ của cơ quan, ngay từ đầu năm 2018, Sở đã xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo an ninh trật tự, có bản đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” gửi Công an tỉnh; xây dựng nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ. Tổ chức cho 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn; xây dựng mô hình tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự, bảo vệ vật tư tài sản trong cơ quan. Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, các vụ xâm phạm tài sản cơ quan; không để lộ, lọt bí mật nhà nước; làm tốt công tác phòng, chống cháy, nổ; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm hoặc mắc tệ nạn xã hội.

Kết quả thực hiện xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự" năm 2018 lực lượng bảo vệ của cơ quan đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên./.​