Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả triển khai tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018

Thông tin phát triển ngành  
Kết quả triển khai tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 3067/KH-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về tổ chức thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (Ngày Pháp luật) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các nhiệm vụ triển khai thực hiện Ngày Pháp luật năm 2018 đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

Sở thực hiện nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật thông qua việc tuyên truyền Ngày Pháp luật năm 2018 với nội dung “Thượng tôn pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả". Sở tuyên truyền phổ biến về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật  nói chung, chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2018 nói riêng; tuyên truyền sâu rộng Hiến pháp năm 2013; các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng; cải cách hành chính, đặc biệt chú trọng phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ ngành thông tin truyền thông đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn; tuyên truyền những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; phát huy tinh thần gương mẫu, tuân thủ chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên; vận động nhân dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật và giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng dân cư, củng cố khối đoàn kết cộng đồng.

Sở cũng thực hiện nghiêm các quy định về cải cách hành chính (CCHC), ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý nhà nước. Siết chặt kỷ cương công vụ, và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nghiêm pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Công tác CCHC luôn được cấp ủy, lãnh đạo sở quan tâm và coi trọng. Ngày 24/11/2017, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 23/KH-STTTT về CCHC năm 2018. Sở đã chủ động triển khai thực hiện cụ thể các nhiệm vụ CCHC mà trọng tâm là cải cách TTHC phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan. Trong đó cấp ủy, tập thể lãnh đạo sở đã xác định và quán triệt việc thực hiện nghiêm các văn bản của tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tham mưu giải quyết các TTHC liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của sở. Sở thực hiện nghiêm các quy định về đơn giản hoá TTHC, thường xuyên rà soát các TTHC. Hiện tại, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở đều đơn giản. Sở đã cắt giảm từ 50% - 60% thời gian giải quyết TTHC so với trước đây.

Về ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước: sở tham mưu với UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch ứng CNTT trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam năm 2018. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh (cổng chính) do sở quản lý hoạt động thông suốt. Đến nay, cổng chính đã được cập nhật khá đầy đủ thông tin, đặc biệt là những thông tin hữu ích phục vụ người dân và doanh nghiệp, trung bình hằng tháng cập nhật 80 tin, bài.

Sở thực hiện tốt việc hỗ trợ, hướng dẫn, đôn đốc cập nhật thông tin trên cổng con và trả lời câu hỏi trên Chuyên mục Hỏi - Đáp: Cổng con của các cơ quan đã tạo đủ các mục thông tin chủ yếu theo quy định, trung bình hằng tháng có 33 tin, bài được cập nhật trên các cổng con. Phần lớn các cơ quan đã chú trọng trả lời các câu hỏi hợp lệ trên Chuyên mục Hỏi - Đáp, số câu hỏi còn tồn đọng ít; tập huấn nâng cao trình độ về CNTT cho quản trị mạng các cơ quan; hỗ trợ các cơ quan tập huấn cho cán bộ, công chức về ứng dụng CNTT; hỗ trợ khắc phục sự cố máy chủ cho các cơ quan; tạo lập bổ sung hòm thư điện tử, xóa bỏ những hòm thư không còn sử dụng cho các cơ quan.

Sở ban hành Kế hoạch số 64/KH-STTTT về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm siết chặt kỷ cương công vụ, và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Sở tăng cường giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, thực hiện nghiêm pháp luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí./.​