Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

Thông tin phát triển ngành  
Kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
Năm 2018, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tại Sở Thông tin và Truyền thông đã góp phần tích cực trong việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, đổi mới phong cách lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động; khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, hách dịch cửa quyền của một bộ phận cán bộ đảng viên. Những nội dung thực hiện dân chủ đã được coi trọng thực hiện gắn với nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.

Sở đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, QCDC tại đơn vị như: Quy chế làm việc của Chi uỷ Chi bộ Sở thông tin và Truyền thông; Quy chế làm việc và hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam; Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; Quy chế chi tiêu nội bộ; Kế hoạch công tác thanh tra; Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2012 - 2020; Kế hoạch phòng chống tham nhũng theo Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 28/02/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch về cải cách hành chính năm 2018.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 10/KH-STTTT ngày 17/01/2018 về thực hiện QCDC của cơ quan năm 2018, ngay từ đầu năm Sở đã quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới cán bộ, đảng viên và quần chúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở như: Kết luận số 65-KL/TW ngày 22/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở"; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng thực hiện QCDC ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới".

Sở triển khai thực hiện tốt việc học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Hằng tháng cá nhân tự kiểm điểm và có báo cáo kết quả học tập. Tổ chức kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị tự kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2018.

Ngày 19/01/2018, sở đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2018. Hội nghị đã trình bày báo cáo tổng hợp những ý kiến góp ý cho quy chế dân chủ, quy chế làm việc cơ quan, quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Thủ trưởng cơ quan đã thực hiện nghiêm túc các cam kết đã ký với cán bộ công chức, viên chức như: Đảm bảo điều kiện làm việc, các quyền lợi về tiền lương, bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ phép, thực hiện công khai nâng lương, chuyển ngạch, công khai đào tạo, sử dụng điều động cán bộ, chi tiêu ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Sở thực hiện nghiêm chế độ công khai về: kế hoạch công tác năm, quý, tháng trong cơ quan; các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ công chức, viên chức như chế độ nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, tuyển dụng, đào tạo, tiếp nhận, thuyên chuyển, đề bạt, bố trí, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; công khai kinh phí hoạt động từng quý gồm các nguồn kinh phí do ngân sách cấp và các nguồn tài chính khác và quyết toán kinh phí trong năm. Mở rộng dân chủ đến mức cao nhất trong việc bàn bạc, thảo luận, tham gia góp ý với các công việc của cơ quan thông qua hội nghị chi bộ hằng tháng, giao ban cán bộ chủ chốt hằng tuần, hội nghị của các đoàn thể... Tại cuộc họp giao ban, giám đốc sở đánh giá kết quả những công việc đã thực hiện trong tuần qua, lắng nghe đóng góp của cán bộ công chức và định ra những công việc chủ yếu phải giải quyết trong tuần tới, mọi thành viên trong cuộc họp được bàn bạc, thảo luận dân chủ, công khai. Kết luận giao ban của giám đốc sở được thông báo trên mạng nội bộ.

Trong năm 2018, cơ quan không có cá nhân nào vi phạm QCDC, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo. Lĩnh vực ngành quản lý không có đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như không có đơn thư kiến nghị gửi đến sở.

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, để QCDC trong cơ quan thật sự có chiều sâu, là nơi tập trung trí tuệ của cán bộ công chức, viên chức góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2018, sở đề ra các nhiệm vụ: Tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc đẩy mạnh thực hiện QCDC; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước gắn với nhiệm vụ trọng tâm công tác năm; đổi mới công tác chỉ đạo, triển khai, quán triệt thực hiện QCDC trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua những hình thức đa dạng phong phú; thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (Khoá XII); nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức các phong trào thi đua; xây dựng cơ quan văn hóa; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các đoàn thể và cán bộ công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện QCDC ở các đơn vị trực thuộc theo chương trình, kế hoạch; kịp thời động viên khen thưởng các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt QCDC đồng thời phê bình các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa tốt./.​