Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Ngày 30/01/2020, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam ban hành Kế hoạch số 84/KH-STTTT về kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020.

Việc ban hành kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát TTHC, nhất là công tác giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp; công khai, minh bạch các thông tin về TTHC của cơ quan nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện TTHC; nâng cao chất lượng các quy định TTHC theo nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp, có chi phí tuân thủ thấp nhất; tăng cường trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị trong hoạt động kiểm soát TTHC của cơ quan; nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; đảm bảo quyền giám sát của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết TTHC của sở; giải quyết TTHC đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, kịp thời, chính xác; nâng cao hiệu quả ứng dụng giải quyết TTHC trực tuyến trên môi trường mạng thông qua các dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp.

Theo đó, nhiệm vụ kiểm soát TTHC bao gồm: Bám sát Kế hoạch của UBND tỉnh Hà Nam về kiểm soát TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; các văn bản hướng dẫn, phối hợp thực hiện công tác kiểm soát TTHC theo chỉ đạo của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm soát TTHC của các phòng, đơn vị; chỉ đạo việc thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của cơ quan báo cáo UBND tỉnh; xây dựng văn bản triển khai, thực hiện công tác kiểm soát TTHC và các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính; rà soát, thống kê trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của sở; niêm yết công khai và tổ chức thực thi TTHC; phối hợp với Sở Tư pháp kiểm soát chất lượng và nhập nội dung, thông tin về TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Chuyên trang kiểm soát TTHC của tỉnh; kiểm soát chất lượng xây dựng, đánh giá tác động TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa", “một cửa liên thông"; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4; tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; tổ chức đối thoại với cá nhân, tổ chức về TTHC, giải quyết TTHC; kiểm tra công tác kiểm soát TTHC; triển khai có hiệu quả Chương trình, Đề án về TTHC của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Đề án đẩy mạnh cải cách TTHC giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; thực hiện công tác truyền thông phục vụ kiểm soát TTHC; tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả dự án xây dựng Trung tâm tích hợp Chính phủ điện tử và kết nối liên thông giữa các cơ quan nhà nước; quản lý và điều hành tốt Cổng Thông tin điện tử của tỉnh với mục tiêu minh bạch, cung cấp thông tin, dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh 

Các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc sở căn cứ Kế hoạch của sở, tổ chức triển khai thực hiện nội dung công việc được giao. Văn phòng sở hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các phòng, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất theo chỉ đạo của cấp trên./.​