Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình trang bị máy tính cho các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố...