Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phon...

Tin tức - Sự kiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hố Chí Minh  
Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Sau 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW), thông qua việc nghiên cứu các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ ở mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Mỗi cá nhân đã có ý thức thức cao hơn trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, gương mẫu trong mọi công việc. Vì vậy tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hàng năm, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông luôn bám sát và thực hiện theo kế hoạch, hướng dẫn của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch học tập chuyên đề và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Chi bộ đã ban hành: Kế hoạch số 43-KH/CBSTTTT ngày 15/12/2017 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 10-KH/CBSTTTT ngày 03/3//2017 về học tập chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá"; Kế hoạch số 04-KH/CBSTTTT ngày 01/02/2018 về học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kế hoạch số 07-KH/CBSTTTT ngày 10/02/2018 về triển khai thực hiện mô hình “Văn phòng không giấy"; Kế hoạch số 02-KH/CBSTTTT ngày 09/01/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019; Kế hoạch số 05-KH/CBSTTTT ngày 23/01/2019 về Triển khai thực hiện mô hình “Hết việc không hết giờ".

Kết quả tổ chức học tập chuyên đề và đăng ký “làm theo": Hằng năm, chi bộ đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề theo kế hoạch đã ban hành. Chi bộ đã chỉ đạo tập thể và các cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của sở đăng ký học tập căn cứ vào kết luận tại hội nghị cán bộ chủ chốt đánh giá công chức hành chính của năm trước đó. Trên cơ sở đó, các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đăng ký làm theo bằng những việc làm và biện pháp cụ thể, chi tiết để khắc phục những hạn chế đã được đóng góp tại hội nghị đánh giá công chức của năm trước.

Kết quả: Năm 2017, tập thể chi bộ cam kết không vi phạm bất cứ một biểu hiện nào trong 27 biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hoá" mà Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII đã chỉ ra; 31/31 cá nhân đã đăng ký “làm theo" Bác. Năm 2018, tập thể chi bộ đăng ký nội dung: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 31/31 cá nhân đã đăng ký “làm theo" Bác. Năm 2019, tập thể chi bộ đăng ký nội dung: Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân với việc làm cụ thể “Tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, đảm bảo thời gian"; 31/31 cá nhân đã đăng ký “làm theo" Bác.

Đến nay, phần lớn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhận thức chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao; tính chiến đấu tự phê bình và phê bình trong Đảng và ý thức tự rèn luyện về phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên trong chi bộ từng bước được nâng lên; tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan đã được nâng lên rõ rệt, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Về hiệu quả thực hiện mô hình “Văn phòng không giấy" đối với việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan: Đảm bảo khoa học, công khai, minh bạch và dân chủ, dễ dàng phân công, theo dõi tiến độ công việc; Tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm, điện thoại...

Về hiệu quả thực hiện mô hình “Hết việc không hết giờ" đối với việc thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan: Đổi mới tư duy, lề lối làm việc của cán bộ công chức trong cơ quan. Tất cả các công chức, viên chức trong đơn vị được quán triệt tinh thần phục vụ tổ chức, công dân một cách chuyên nghiệp, tận tụy; khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức đi làm trễ, về sớm; sử dụng thời gian công ở cơ quan để giải quyết việc riêng; tập trung trí tuệ vào giải quyết công việc cho tổ chức, công dân trong thời gian nhanh nhất; từng bộ phận chuyên môn có tinh thần trách nhiệm với công việc, chủ động trong triển khai nhiệm vụ, đề xuất những ý kiến, giải pháp thực hiện để hoàn thành tốt công việc được giao; 100% văn bản tham mưu trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; văn bản dự thảo đảm bảo đúng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong chi bộ chấp hành Quy chế làm việc của cơ quan; toàn thể các đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong chi bộ lên lịch công tác chi tiết, rõ ràng, đúng thời gian quy định; 100% xử lý văn bản đến, đi, dự thảo văn bản được cơ quan tự kiểm tra.

Kết quả tham gia Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo Bác": Ngày 09/8/2017, chi bộ thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi viết “Những tấm gương làm theo lời Bác" (Quyết định số 28/QQĐ-CBSTTTT). Kết quả xét duyệt: Tổng số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động có bài dự thi: 29 người (mỗi người 01 bài). Ban Giám khảo đã xây dựng biểu điểm và tổ chức xét duyệt 29 bài dự thi, lựa chọn 03 bài dự thi tốt nhất gửi về Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh, trong đó có 01 bài dự thi được Đảng ủy Khối lựa chọn gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và được giải Khuyến khích.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Cụ thể: Năm 2017, chi bộ đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra và 02 cuộc giám sát: Tháng 3/2017, chi bộ kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về tổ chức Tết 2017 đối với đảng viên Nguyễn Thị Thanh Bình; tháng 6/2017, chi bộ kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam về đẩy mạnh cải cách hành chính trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 - 2020 đối với đảng viên Lê Thị Bình; tháng 8/2017, chi bộ giám sát thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với đảng viên Phạm Thị Dung; tháng 10/2017, chi bộ giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 06/4/2016 của tỉnh ủy Hà Nam về nâng cao chất lượng thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới đối với đảng viên Đinh Văn Đại. Năm 2018, chi bộ đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra và 02 cuộc giám sát: Tháng 3/2018, chi bộ giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 22/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh đối với đảng viên Nguyễn Thị Biên; tháng 6/2018, chi bộ kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 07/7/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới đối với đảng viên Lê Thị Thúy Hà; tháng 8/2018, chi bộ giám sát việc tham mưu thực hiện Thông báo số 135-TB/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh lần thứ ba đối với đảng viên Lê Ngọc Việt. Năm 2019, chi bộ đã tổ chức 02 cuộc kiểm tra: Tháng 3/2019, chi bộ kiểm tra việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên đối với đảng viên Lê Hồng Quang; tháng 6/2019, chi bộ kiểm tra việc thực hiện tinh thần phê và tự phê theo Nghị quyết trung ương số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến" và “tự chuyển hóa" đối với đảng viên Lê Thị Bình. Hàng tháng, chi bộ giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng. Ngoài ra, chi bộ tổ chức giám sát thường xuyên việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy: Các đảng viên thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, chi bộ đã thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Tiêu biểu là kế hoạch giám sát chuyên đề của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh năm 2018: Giám sát đối với chi bộ và các đồng chí chi ủy viên Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; việc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; việc lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kết quả giám sát, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông và các chi ủy viên được đánh giá đã thực hiện tốt các nội dung được giám sát.

Tin liên quan