Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 3959/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam ban hành Kế hoạch số 144/KH-STTTT ngày 19/02/2020 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020.

Kế hoạch được xây dựng nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành pháp luật đối với ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý; hoàn thiện hệ thống pháp luật và các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; gắn việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong quá trình thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Theo kế hoạch, việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải được tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, việc đánh giá tình hình theo dõi thi hành pháp luật phải chính xác, khách quan, tránh hình thức.

Năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng theo dõi tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi tình hình ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên; theo dõi, đánh giá về tình hình thi hành pháp luật trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý về mức độ tuân thủ pháp luật và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Kế hoạch được triển khai bao gồm các nội dung: Tổ chức triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật trong phạm vi ngành quản lý. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác theo dõi thi hành pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý để đảm bảo triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật hiệu quả. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

Văn phòng sở chủ trì trong việc kiểm tra, đôn đốc các phòng, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng tiến độ; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật đúng thời hạn quy định. Các đơn vị thuộc sở chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đối với lĩnh vực phụ trách. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo lãnh đạo sở để xem xét, giải quyết./.​