Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo kết luận của Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN ngành tại hội nghị ...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Thông báo kết luận của Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN ngành tại hội nghị tổng kết công tác PCTT và TKCN ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Nam năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018