Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Bộ máy tổ chức Lãnh đạo sở  
​THÔNG TIN VỀ LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1. Đồng chí Nguyễn Duy Tuấn, Giám đốc Sở 

 DSC_6948.jpg

 

    Sinh ngày 15/10/1964

    Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông; Kỹ sư kinh tế kỹ thuật

    Trình độ chính trị: Cao cấp    

    Điện thoại: 0226.3501.501

    Email: nguyenduytuan@hanam.gov.vn

    Quê quán: phường Duy Hải, thị xã​ Duy Tiên, tỉnh Hà Nam


Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động và công tác của sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh giao; chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông về mọi hoạt động của sở theo quy định của pháp luật trong việc quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông đã được phân công, phân cấp.

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Chính sách, pháp luật; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tổ chức, cán bộ, đào tạo; lao động - tiền lương, tài chính - kế toán; thanh tra; bảo vệ chính trị nội bộ; thi đua, khen thưởng, lịch sử truyền thống; bưu chính; viễn thông; Tần số vô tuyến điện; Internet; báo chí, xuất bản; phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và trên xuất bản phẩm; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; sở hữu trí tuệ.

- Là Chủ tịch Hội đồng Nâng bậc lương, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng; Hội đồng Kỷ luật; Hội đồng Sáng kiến, Hội đồng Tuyển dụng công chức, viên chức.

- Trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin (lĩnh vực bưu chính, viễn thông); Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; phụ trách quản lý nhà nước về thông tin truyền thông tại các huyện Lý Nhân, Duy Tiên; thành phố Phủ Lý.

- Tham gia các ban, hội đồng của tỉnh theo phân công của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh.


2. Đồng chí Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở 

 

 

    Sinh ngày 16/10/1973

    Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế, Thạc sỹ Quản lý kinh tế

    Trình độ chính trị: Cao cấp

     Điện thoại: 0226.3887073

     Email: nguyenduccuong@hanam.gov.vn

     Quê quán: xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định


Nhiệm vụ đảm nhiệm:

- Giúp việc cho Giám đốc sở, chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công: Công nghệ thông tin; điện tử.

- Trực tiếp chỉ đạo: Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin (trừ lĩnh vực bưu chính, viễn thông); Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông; phụ trách quản lý nhà nước về thông tin truyền thông tại các huyện: Kim Bảng, Bình Lục, Thanh Liêm.

- Tham gia các ban, hội đồng theo sự phân công của Giám đốc sở.

- Theo dõi các hoạt động của các hội, hiệp hội.Tin liên quan