Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thông tin phát triển ngành  
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông
Năm 2018, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông tin tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng như các nhiệm vụ chính trị trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tại các cuộc giao ban báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh các hoạt động truyền thông góp phần thay đổi nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông, phải coi việc giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông là trách nhiệm của mình và của toàn xã  hội; xây dựng và hình thành văn hoá giao thông trong cộng đồng.

Ngoài những tin tức cập nhật về chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các báo, đài đều có những số báo, bài viết, chương trình đặc biệt để tuyên truyền về “Năm An toàn  giao thông 2018", các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống uống rượu, bia đối với người điều khiển phương tiện giao thông"; biểu dương những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong thực hiện cuộc vận động thực hiện văn hoá giao thông, trên cơ sở đó có kế hoạch tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh; phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Công tác tuyên truyền đã được các cơ quan triển khai thực hiện tốt, góp phần tăng cường sự tham gia của các cấp, các ngành trong thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, gia đình và mỗi cá nhân trong việc thực thi pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Qua công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết quy định pháp luật về hoạt động giao thông và các biện pháp phòng, chống hiểm hoạ tai nạn giao thông, đặc biệt từ lạm dụng rượu bia, về những giải pháp mạnh của thủ tướng Chính phủ góp phần kiềm chế tai nạn giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phát triển nguồn nhân lực. 

Trong năm 2018, Cổng Thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, qua đó đã góp phần quan trọng tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông trong quần chúng nhân dân, số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể. Các phương tiện thông tin đại chúng đã tiếp tục tuyên truyền các biện pháp, giải pháp của Chính phủ và các cơ quan chức năng nhằm kiềm chế và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; làm cho cán bộ, nhân dân thấy được hậu quả và thực trạng tình hình tai nạn và ùn tắc giao thông, những thiệt hại về người và tài sản do tai nạn và ùn tắc giao thông gây ra đã trở thành hiểm hoạ của toàn xã hội; đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân và cộng đồng tự giác thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về trật tự an toàn giao thông góp phần kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông; phổ biến các biện pháp và hình thức xử phạt phạm hành chính do không thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về trật tự an toàn giao thông khi tham gia giao thông đối với người sử dụng phương tiện…

Cổng Thông tin điện tử và các cơ quan báo chí đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động xã hội với hình thức phù hợp với từng khu vực, từng vùng và từng nhóm đối tượng, tập trung vào các nội  dung: Các nguy cơ của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khoẻ và trật tự an toàn xã hội; nguy cơ gây tai nạn do lái xe uống rượu, bia; hậu quả tai nạn giao thông nguyên nhân từ rượu, bia; các quy định của pháp luật về xử phạt đối với người lái xe uống rượu, bia; quy định về đội mũ bảo hiểm, nhất là đội mũ bảo hiểm cho trẻ em; an toàn giao thông tại các điểm giao cắt đường bộ với đường sắt và tại các đường ngang dân sinh; an toàn giao thông đò chở khách, quy định mặc áo phao, sử dụng dụng cụ cứu sinh khi đi đò; các tiêu chí văn hoá giao thông… Trong năm 2018, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nam và Báo Hà Nam đã tuyên truyền 180 tin, 95 bài về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, sở đã thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đài truyền thanh cấp huyện phối hợp với ban an toàn giao thông và các ngành có liên quan của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản về đảm bảo trật tự an toàn giao thông của trung ương, của tỉnh; kết quả đạt được trong công tác này trên hệ thống phát thanh - truyền thanh của huyện và các xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, các đài huyện đã đưa nhiều tin, bài có chất lượng về các hoạt động triển khai thực hiện tháng an toàn giao thông, năm an toàn giao thông. Trong năm 2018, đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã đã tuyên truyền 615 tin, 345 bài về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên sóng.

Trong thời gian tới, sở tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các cơ quan báo chí: Xây dựng và tiếp tục duy trì các chuyên mục tuyên truyền với nội dung phong phú để qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kịp thời biểu dương những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cơ sở đó có kế hoạch tuyên truyền nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đài truyền thanh cấp huyện phối hợp với ban an toàn giao thông và các ngành có liên quan của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập, biên tập tin, bài về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đăng trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, đảm bảo nội dung, chất lượng và hiệu quả thông tin tuyên truyền./.​