Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tích cực tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” năm 2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tích cực tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” năm 2019
Hiện nay, tình hình cháy, nổ diễn ra phức tạp ở nhiều nơi trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng, gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được tăng cường đã làm chuyển biến nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy của nhân dân trên địa bàn. Tuy nhiên lượng tin, bài tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ còn ít, hình thức tuyên truyền chưa phong phú.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Thông tin và Truyền thông luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, văn bản của tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy. Sở phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng tuyên truyền về các biện pháp phòng cháy, chữa cháy cho Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam thông qua hội nghị giao ban báo chí.

Sở đã ban hành Công văn số 624/STTTT-TTBCXB đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu với UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên địa bàn về “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy" năm 2019 (tuyên truyền trên hệ thống thông tin trực quan, tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, các buổi tập huấn, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, sự kiện văn hóa, xã hội của địa phương…). Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện dành thời lượng phù hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, trong đó tập trung vào Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy, chữa cháy; kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy; gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và hoạt động của cán bộ, chiến sỹ trong công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; tuyên truyền về  các biện pháp quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất cháy; khuyến cáo, hướng dẫn cơ sở, người dân các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện, gas, thắp hương thờ cúng và các biện pháp thoát nạn, cứu người, cứu tài sản khi có tình huống cháy, nổ xảy ra; khuyến cáo các  biện pháp phòng, chống cháy, nổ tại khu dân cư, chung cư, nhà nhiều tầng, chợ và trung tâm thương mại. Đồng thời, yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đài truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về các nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện.

Thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm phổ biến giáo dục kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu mức thấp nhất các vụ, cháy nổ xảy ra; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của người đứng đầu các cơ quan, doanh nghiệp cũng như toàn thể nhân dân trên địa bàn; vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và người lao động thấy rõ trách nhiệm và tích cực tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thời gian qua, các cơ quan báo chí, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hà Nam, Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã đã tuyên truyền khoảng 80 tin, bài trên cổng và các phương tiện thông tin đại chúng địa phương.

Thời gian tới, để công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư đạt hiệu quả và đi vào chiều sâu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy bằng các hình thức phù hợp với thực tế từng địa bàn, khu dân cư; tăng cường hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm, thoát nạn cho người dân khi có cháy nổ, tai nạn, sự cố xảy ra, nhất là tại khu dân cư, chung cư. Tổ chức tốt lực lượng, phương tiện thường trực để kịp thời xử lý các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, nhất là thiệt hại về người./.