Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiệ...

Triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam năm 2018 và những năm tiếp theo
Thực hiện Kế hoạch số 1413/KH-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam năm 2018 và những năm tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 94/KH-STTTT ngày 22/6/2018 về việc Triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hà Nam năm 2018 và những năm tiếp theo

Theo kế hoạch, để triển khai đảm bảo đạt các chỉ tiêu về thực hiện Chính quyền điện tử và các nhóm chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng thông tin theo Nghị quyết 19-2018/NQ-CP sở cần triển khai một số nhiệm vụ sau: Triển khai quản lý và vận hành hiệu quả chương trình giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở sử dụng phương thức đánh giá ý kiến xã hội thông qua Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; nghiên cứu, tham mưu các giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả, tăng cường tính tương tác của Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, nghiên cứu bổ sung và hỗ trợ các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố sử dụng hiệu quả trang thông tin điện tử; Triển khai, cải thiện chỉ số cơ sở hạ tầng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) liên quan đến lĩnh vực truyền thông (bao gồm điện thoại và mạng Internet), nhằm cải thiện và nâng cao chỉ số cơ sở hạ tầng PCI nằm trong top 20 của cả nước; Thực hiện hiệu quả mục tiêu phấn đấu là địa phương thuộc nhóm đầu cả nước trong ứng dụng và triển khai Chính phủ điện tử đạt hiệu quả; cải cách toàn diện chỉ số hạ tầng viễn thông và dịch vụ công trực tuyến; Chủ trì phối hợp đơn vị nghiên cứu, tham mưu các giải pháp thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông; Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan báo chỉ của tỉnh, các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh truyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động liên quan đến công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh để cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân tiếp cận, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện; Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả việc cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nhằm tăng cường tính minh bạch trong tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, các giải pháp đặt ra là:

1. Giám sát chất lượng thủ tục dịch vụ công và điều hành kinh tế cấp cơ sở qua Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; tăng cường tính tương tác của Cổng Thông tin điện tử của tỉnh: Đảm bảo duy trì hoạt động hiệu quả hệ thống Một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, công khai kết quả giải quyết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh;  Thu thập, biên tập nhiều tin, bài cung cấp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh: các hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh; cơ chế chính sách xúc tiến đầu tư; quy hoạch, kế hoạch, các dự án đầu tư, thông tin về đấu thầu, mua sắm công; tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp...; hoạt động của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị và nhân dân trong tỉnh; thông tin về chính sách xã hội, việc làm... Đôn đốc, hỗ trợ các cơ quan cung cấp thông tin về hoạt động của ngành trên cổng con và trả lời đầy đủ câu hỏi trên Chuyên mục Hỏi - Đáp.

2. Triển khai, cải thiện chỉ số cơ sở hạ tầng PCI liên quan đến lĩnh vực truyền thông: Tham mưu triển khai có hiệu quả Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của tỉnh và của các doanh nghiệp viễn thông nhằm đảm bảo hạ tầng phát triển đồng bộ trên các vùng miền, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân; Đảm bảo mạng viễn thông di động phủ sóng 3G, 4G khắp trên địa bàn toàn tỉnh, cung cấp kết nối mạng mọi lúc, mọi nơi.

3. Triển khai Chính phủ điện tử: Triển khai hiệu quả Quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, kiến trúc chính quyền điện tử; Tham mưu với UBND tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp; Chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thực hiện Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; Duy trì, cập nhật kiến trúc chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát, kiến nghị bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin trong các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh; Đào tạo nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị cổng thông tin điện tử và an toàn hệ thống cho cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ quản trị mạng.

4. Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông: Tham mưu cơ chế để tạo điều kiện thúc đẩy phát triển doanh nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông

5. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết: Thường xuyên bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng thông tin cho các cơ quan báo chí tuyên truyền nghị quyết, thực trạng xếp hạng năng lực cạnh tranh, ý nghĩa của các chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh của các tổ chức quốc tế, thông tin, tuyên truyền, vận động để cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hiểu, tích cực hưởng ứng và triển khai thực hiện Nghị quyết; quảng bá hình ảnh, giới thiệu về tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, tạo sự đồng thuận trong xã hội và thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính tại các sở, ngành, địa phương, đơn vị; Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện tiếp sóng, phát sóng chương trình tuyên truyền của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ, các kế hoạch, chương trình hành động của tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên phương tiện thông tin đại chúng địa phương; yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đài truyền thanh cấp xã tiếp âm đầy đủ chương trình tuyên truyền về nội dung trên của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện; Chủ động tuyên truyền các nội dung trên trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh.

6. Đảm bảo hoạt động hiệu quả Cổng Thông tin điện tử: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và đánh giá hiệu quả việc cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và của sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố nhằm tăng cường tính minh bạch trong tiếp cận thông tin của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh; Tuyên truyền, hỗ trợ để các doanh nghiệp chủ động tham gia Chuyên mục Hỏi - Đáp trên cổng giúp doanh nghiệp nhanh chóng và kịp thời nhận được thông tin phản hồi từ cơ quan nhà nước.